Moderno uprav­lja­nje bez kontrolinga je iluzija

20 GO­DI­NA UNA­TRAG, MA­LO TKO JE ZNAO ČE­MU KONTOLING SLU­ŽI.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ

Al­ti­us sa­vje­to­va­nje 7. trav­nja u Za­gre­bu osmi put or­ga­ni­zi­ra Hr­vat­sku kon­fe­ren­ci­ju o kon­tro­lin­gu

Po­du­zet­ni­ca, di­rek­to­ri­ca, usko­ro dok­to­ri­ca zna­nos­ti, An­dre­ja Švi­gir već 20 go­di­na do­ka­zu­je da pred­met nje­zi­na prak­tič­nog i te­orij­skog ra­da - kon­tro­ling - osjet­no po­ma­že ra­zvo­ju, op­s­tan­ku i na­pret­ku sva­kog po­du­ze­ća. Objaš­nja­va u če­mu je taj­na ko­ris­ti kontrolinga, ka­ko ga pro­mi­če i što zna­či tra­vanj­ski skup o kon­tro­lin­gu ko­ji osmu go­di­nu za­re­dom or­ga­ni­zi­ra nje­zi­no po­du­ze­će Al­ti­us sa­vje­to­va­nje.

Pred Al­ti­usom je 8. hr­vat­ska kon­fe­ren­ci­ja o kon­tro­lin­gu. Jed­nom go­diš­nje oku­pi­ti pos­lov­ni svi­jet oko po­dru­čja kontrolinga, i to već osmi put za re­dom, ni­je ma­la stvar?

Slo­ži­la bih se s va­ma. Iz­nim­no smo po­nos­ni što 7. trav­nja u Za­gre­bu po­no­vo or­ga­ni­zi­ra­mo ovaj skup. S ob­zi­rom da smo pr­vi ko­ji smo u Hr­vat­skoj, sad već da­le­ke 2009., or­ga­ni­zi­ra­li kon­fe­ren­ci­ju o kon­tro­lin­gu, po­nos je još ja­či. Na­ša mi­si­ja, pro­no­še­nje ide­je kontrolinga kao uprav­ljač­kog kon­cep­ta, bez ko­jeg je moderno uprav­lja­nje iluzija, do­is­ta se os­tva­ru­je.

Za­što su go­diš­nji sku­po­vi o kon­tro­lin­gu važ­ni za po­du­ze­ća?

Za­to što se na nji­ma pre­zen­ti­ra­ju naj­no­vi­je spoz­na­je iz po­dru­čja kontrolinga i raz­mje­nju­ju se zna­nja i is­kus­tva. Sve to pos­ta­je jam­s­tvo ne sa­mo us­pješ­nog kontrolinga i pos­lo­va­nja, već i cje­lo­kup­nog gos­po­dar­stva. Na­ša kon­fe­ren­ci­ja važ­na je i za kon­tro­le­re i za me­na­dže­re, jer sa­mo nji­hov za­jed­nič­ki rad po­du­ze­ću do­no­si us­pjeh.

je raz­dob­lje. Je li se u tom vre­me­nu ne­što pro­mi­je­ni­lo u hr­vat­skom kon­tro­lin­gu? Ako jest, što kon­kret­no?

Pro­mi­je­ni­lo se mno­go to­ga. Ka­da po­gle­dam 20 go­di­na una­trag, u vri­je­me ka­da sam se oz­bilj­ni­je uhva­ti­la kontrolinga, shva­ćam ka­ko je ta­da ma­lo tko znao če­mu on slu­ži. Da­nas je za­to ne­mo­gu­će ne bi­ti za­do­vo­ljan. Go­to­vo ne­ma oso­be u biz­ni­su ko­ja ne zna za kon­tro­ling ili ga ne ko­ris­ti ba­rem u jed­nom seg­men­tu. U Hr­vat­skoj je pri­hva­će­no da je na­obraz­ba iz po­dru­čja uprav­lja­nja i kontrolinga važ­na i da je go­to­vo ne­mo­gu­će uprav­lja­ti bez kontrolinga. To je veliki na­pre­dak u od­no­su na pri­je dva de­set­lje­ća. Da­nas se o kon­tro­lin­gu uči na fa­kul­te­ti­ma i u svim važ­ni­jim pos­lov­nim ško­la­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.