KA­KO PO­KRE­NU­TI

VLAS­TI­TI PO­SAO?

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ka­da že­li­te po­kre­nu­ti vlas­ti­ti po­sao pr­va stvar ko­ju tre­ba­te od­lu­či­ti je oda­bra­ti prav­ni oblik za svo­je pos­lo­va­nje. Sva­ki od njih ima svo­je pred­nos­ti i ne­dos­tat­ke u odre­đe­nom tre­nut­ku, ali je bit­no do­ni­je­ti is­prav­nu od­lu­ku na vri­je­me. Ka­ko to uči­ni­ti učit će se na se­mi­na­ru “Ka­ko po­kre­nu­ti vlas­ti­ti po­sao i ko­ji prav­ni oblik oda­bra­ti?” ko­ji će se 6. trav­nja odr­ža­ti u Pos­lov­nom cen­tru zna­nja u Ore­ško­vi­će­va 6h/1 u Za­gre­bu. Pre­da­va­či­ca je Kor­ne­la Pa­uno­vić, vlas­ni­ca di­ret­ko­ri­ca po­du­ze­ća ABC So­lu­ti­ons/ABC knji­go­vod­stvo za pos­lov­no sa­vje­to­va­nje, financije, ra­ču­no­vod­stvo i kon­tro­ling.

i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.