SPAJAJU SE AME­RIČ­KI

IHS I BRI­TAN­SKI MAR­KIT

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ka ana­li­tič­ka tvrt­ka IHS i bri­tan­ska kom­pa­ni­ja za tr­žiš­ne ana­li­ze Mar­kit stvo­rit će za­jed­nič­ku tvrt­ku, či­ja je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost 13 mi­li­jar­di do­la­ra. Pre­se­lje­njem u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju, IHS će ima­ti ko­ris­ti od ma­njeg po­re­za za kom­pa­ni­je. No­va tvrt­ka pod na­zi­vom IHS Mar­kit pla­ćat će po­rez od oko 20 pos­to, u us­pred­bi s 35 pos­to u SAD-u. Na­kon za­klju­če­nja ugo­vo­ra, ko­ji se oče­ku­je u dru­goj po­lo­vi­ci go­di­ne, di­oni­ča­ri IHS-a, pos­tat će vlas­ni­ci oko 57 pos­to za­jed­nič­ke kom­pa­ni­je, a di­oni­ča­ri Mar­ki­ta 43 pos­to.

PD

Jer­re Ste­ad pos­tat će iz­vr­š­ni di­rek­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.