ECB tje­ra ban­ke na rizična ula­ga­nja

Upo­zo­re­nje Ul­tra­la­ba­va mo­ne­tar­na po­li­ti­ka mo­že dje­lo­va­ti kon­tra­pro­duk­tiv­no, tvr­de ban­ka­ri

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Ul­tra­la­ba­va mo­ne­tar­na po­li­ti­ka Eu­rop­ske sr­diš­nje ban­ke mo­gla bi bi­ti kon­tra­pro­duk­tiv­na, upo­zo­ri­li su čel­ni­ci europ­skih ba­na­ka. Na­ime, vr­lo jef­tin no­vac mo­gao bi po­tak­nu­ti ban­ke na pre­ve­li­ko pre­uzi­ma­nje ri­zi­ka.

“U svi­je­tu ni­skih i ne­ga­tiv­nih ka­mat­nih sto­pa, mo­gu­ća je po­s­lje­di­ca da ban­ke pre­uzi­ma­ju vi­še ri­zi­ka”, iz­ja­vio je pr­vi čo­vjek špa­njol­ske ban­ke Ca­ixa­bank, Gon­za­lo Gor­tázar. Do­dao je ka­ko nje­go­va ban­ka ubr­za­va kre­di­ti­ra­nje u se­ci­je. gmen­tu po­tro­šač­kog kre­di­ti­ra­nja ali sa­mo pos­to­je­ćim kli­jen­ti­ma.

Gor­tázar je na­veo, pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes, ka­ko dio ba­na­ka ko­ris­ti ECB-ove du­go­roč­ne zaj­mo­ve ( TLTRO) ka­ko bi tim nov­cem ku­po­va­li ri­zič­ni­ju imo­vi­nu, po­put kor­po­ra­tiv­nih obvez­ni­ca s vi­šim pri­no­som.

Step­han En­gels, glav­ni fi­nan­cij­ski di­rek­tor nje­mač­ke Com­mer­z­bank ta­ko­đer je upo­zo­rio da ban­ke ko­ris­te jef­tin no­vac za ri­zič­ni­je inves­ti- “To je po­greš­no činiti”, sma­tra En­gels. Mnoš­tvo europ­skih ba­na­ka fo­ku­si­ra­no je na os­tva­ri­va­nje za­ra­da s ob­zi­rom da ne­ga­tiv­ne ka­mat­ne sto­pe oz­bilj­no na­gri­za­ju pro­fi­ta­bil­nost ba­na­ka.

Ka­ko bi se ot­hr­va­la tak­vom trendu, ni­zo­zem­ska ban­ka ING di­ve­zi­fi­ci­ra­la je por­t­felj u imo­vi­nu s vi­šim pri­no­si­ma, po­put po­tro­šač­kog kre­di­ti­ra­nja u Nje­mač­koj te me­đu­na­rod­nog kor­po­ra­tiv­nog kre­di­ti­ra­nja, ot­kri­va iz­vr­š­ni di­rek­tor Ralph Ha­mers.

Jef­tin no­vac na­gri­za za­ra­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.