PRE­DA­VA­NJA MLA­DI­MA

GRAWE ODR­ŽAO

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Sci­ljem ja­ča­nja fi­nan­cij­ske pi­sme­nos­ti u Hr­vat­skoj, osi­gu­ra­va­ju­će druš­tvo GRAWE Hr­vat­ska od 14. do 18. ožuj­ka odr­ža­lo je 20 edu­ka­tiv­nih pre­zen­ta­ci­ja u ure­di­ma i ško­la­ma di­ljem Hr­vat­ske ko­ji­ma je pri­sus­tvo­va­lo vi­še od 600 uče­ni­ka, stu­de­na­ta i pro­fe­so­ra. Pre­zen­ta­ci­je su odr­ža­ne u sklo­pu obi­lje­ža­va­nja Svjet­skog tjed­na nov­ca i tom pri­li­kom su­di­oni­ci su mo­gli saz­na­ti če­mu slu­ži osi­gu­ra­nje te ko­je su nje­go­ve pred­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.