Slo­ve­ni­ja spre­ma pro­da­ju NLB-a

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Za sa­vjet­ni­ka u pri­va­ti­za­ci­ji na­vod­no su za­in­te­re­si­ra­ne ve­li­ke ino­zem­ne ban­ke po­put De­ut­s­c­he Bank, Gol­d­man Sac­h­sa, Mer­rill Lyn­c­ha i Ci­ti­gro­upa

Slje­de­ći bi tje­dan slo­ven­ski dr­žav­ni hol­ding (SDH) tre­bao ko­nač­no iz­a­bra­ti sa­vjet­ni­ka za pro­da­ju dr­žav­ne imo­vi­ne u ko­joj se na­la­zi i No­va Ljub­ljan­ska Ban­ka (NLB). Kao po­ten­ci­jal­ni sa­vjet­ni­ci u prodaji spo­mi­nju se ve­li­ke ino­zem­ne inves­ti­cij­ske ban­ke. Pre­ma po­isa­nju dnev­nog lis­ta Fi­nan­ce ko­ji se po­zi­va na nes­luž­be­ne iz­vo­re, u užem iz­bo­ru na­la­ze se De­ut­s­c­he Bank te ame­rič­ke ban­ke Ci­ti­gro­up, Mer­rill Lyn­ch i Gol­d­man Sac­hs.

SDH bi u na­red­nim tjed­ni­ma tre­bao od­lu­či­ti ko­ga će uze­ti za sa­vjet­ni­ka o prodaji, za­tim iz­ra­di­ti stu­di­ju o op­ti­mal­nom pos­tup­ku pri­va­ti­za­ci­je i od­lu­či­ti ho­će li se no­vom kup­cu pro­da­va­ti tri če­t­vr­ti­ne udje­la u NLBu ili ci­je­li. Uko­li­ko dr­ža­va za­dr­ži jed­na­ki udio, si­tu­aci­ja će os­ta­ti kao da se NLB ni­je ni pro­da­va­la, na­gla­ša­va­ju Fi­nan­ce. Na­ime, Eu­rop­ska je ko­mi­si­ja pos­ta­vi­la rok za pri­va­ti­za­ci­ju do 2017. go­di­ne, no os­tva­ri­va­nje ci­lje­va je upit­no jer se kas­ni s ko­ra­ci­ma u star­tu.

Pod­sje­ti­mo, vla­da biv­še pre­mi­jer­ke Alen­ke Bra­tu­šek 2011. go­di­ne je do­go­vo­ri­la neo­v­la­šte­ne dr­žav­ne potpore, te pri Eu­op­skoj ko­mi­si­ji is­pos­lo­va­la da u dr­žav­nom vlas­niš­tvu os­ta­ne 25 pos­to plus jed­na di­oni­ca NLBa, dok je u me­đu­vre­me­nu iz dže­po­va po­rez­nih obvez­ni­ka ban­ci otiš­lo 1,55 mi­li­jar­di dr­žav­ne po­mo­ći. No, sa­daš­nja se vla­da do­mis­li­la da bi od­lu­či­la ka­ko nit­ko osim dr­ža­ve ne mo­že ima­ti ve­ćin­ski vlas­nič­ki udio.

Stra­te­gi­ja dr­žav­nih inves­ti­ci­ja po­dra­zu­mi­je­va da bi se no­vi vlas­ni­ci tra­ži­li pu­tem bur­ze. No, tak­va je pro­da­ja pro­ble­ma­tič­na, tvr­de Fi­nan­ce. Ban­ka ovim na­či­nom za­pra­vo ne bi bi­la pro­da­na već bi na pa­pi­ru ima­la dru­ge vlas­ni­ke ko­ji ban­kom ne bi mo­gli i uprav­lja­ti. Po­li­ti­ka bi ovi­me za­dr­ža­la i da­lje uprav­ljač­ku funk­ci­ju, a kor­po­ra­tiv­no uprav­lja­nje i pos­lo­va­nje ne bi se po­bolj­ša­lo što je za­pra­vo glav­ni cilj pri­va­ti­za­ci­je. Što bi zna­či­lo i da bi se spor­nim na­či­nom pro­da­je u ko­jem dr­ža­vi os­ta­je 25 pos­to plus jed­na di­oni­ca udje­la sa­mo po­re­me­tio na­čin pos­lo­va­nja i uprav­lja­nja ban­ke, če­ga će po­s­lje­di­ce, kao i do sad, sno­si­ti po­rez­ni obvez­ni­ci.

NEL PAVLETIĆ/PIXSELL

Slo­ven­ski pre­mi­jer Mi­ro Ce­rar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.