Hypo prognoze

Hypo prognoze Eko­no­mi­ja će ove go­di­ne ras­ti je­dan pos­to uz 4,1 pos­to de­fi­ci­ta Os­vr­ću­ći se na pro­ra­čun, eko­no­mist Hr­vo­je Sto­jić ka­že da će bi­ti ve­lik us­pjeh Vla­de os­ta­nu li pla­će za­mrz­nu­te

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

‘Za raz­li­ku od Sr­bi­je, ne­ma­te do­bru inves­ti­cij­sku pri­ču’

Do­ma e gos­po­dar­stvo po­rast e je­dan pos­to u ovpj go­di­ni, a idu e bi rast BDP-a tre­bao bi­ti 1,5 pos­to, naj­no­vi­ja je prog­no­za H=po Al­pe-Adria ban­ke.

“Na­še pro­cje­ne ras­ta iz­nad su po­ten­ci­jal­ne sto­pe ras­ta ko­ju nam pre­dvi a Eu­rop­ska ko­mi­si­ja. Iako je rast ni­zak, po­zi­tiv­ne su pro­mje­ne u nje­go­voj struk­tu­ri, po­seb­no rast udje­la iz­vo­za”, ka e glav­ni eko­no­mist ban­ke Hr­vo­je Sto­ji .

Po­lu­ge ras­ta

Iz­voz, ko­ji e ras­ti vi­so­kim jed­noz­na­men kas­tim sto­pa­ma, ne­što spo­ri­je ne­go proš­le, i inves­ti­ci­je u sred­njem ro­ku mo­gu bi­ti glav­ne po­lu­ge ras­ta. Na­kon du eg vre­me­na Hr­vat­ska je gru­pi ze­ma­lja s naj­am bi­ci­oz­ni­jim fi­skal­nim pla­no­vi­ma.

“To je nu no za sta­bi­li­za­ci­ju jav­nog du­ga i sma­nje­nje pre­mi­je ri­zi­ka”, na­po­mi­nje Sto­ji . Za sta­bi­li­za­ci­ju jav­nog du­ga, na ko­ji tre­nut­no pla amo 100 baz­nih bo­do­va vi­še ka­ma­te od Ru­munj­ske ili Ma ar­ske ko­je ima­ju sli an rej­ting, u sred­njem ro­ku tre­ba­mo sto­pu ras­ta od dva do tri pos­to. Prem­da su iz­da­ci za ka­ma­te sma­nje­ni s 4 na 3,5 pos­to BDP-a, krat­ko­ro no se oni mo­gu sre­za­ti sa­mo sma­nje­njem pre­mi­je na rizik, od­nos­no re­for­ma­ma, is­ti e Sto­ji . Na­kon proš­lo­tjed­nog 4 mi­li- jar­de ku­na vri­jed­nog iz­da­nja obvez­ni­ca, us­pi­je li Hr­vat­ska u dru­gom kvar­ta­lu re­ali­zi­ra­ti iz­da­nje 1,5 mi­li­jar­di eura euro­bon­da, ri­je­ši­lo bi se fi­nan­ci­ra­nje za ovu i dos­pi­je e do­lar­ske obvez­ni­ce u trav­nju 201[. što bi po­bolj­ša­lo per­cep­ci­ju i sni­zio pri­nos, na­po­mi­nje Sto­ji .

HNB je iz­nim­ka

Os­vr u i se na pro­ra un, sma­tra da e Vla­da na­pra­vi­ti ve­lik po­sao ako ma­sa pla a u jav­nom sek­to­ru os­ta­ne za­mrz­nu­ta.

Za raz­li­ku od Vla­di­nih prog­no­za, on ra una s 4,1 pos­to BDP-a de­fi­ci­ta te 0,5 pos­to de­fla­ci­je. Go­vo­re i o pri­li­ka­ma do­ma e eko­no­mi­je, el­nik kre­dit­nih stra­te­gi­ja za EMEA re­gi­ju No­mu­ra ban­ke Ti­moth= Ash re­kao je da se Hr­vat­ska u priv­la enju inves­ti­ci­ja bo­ri za du­plo ma­nji ko­la ne­go pri­je kri­ze te da joj u raz­go­vo­ru inves­ti­to­ri­ma ne­dos­ta­je mar­ke­tin­ga.

“S iz­nim­kom HNB-a, Hr­vat­ska uglav­nom ne­ma do­bru inves­ti­cij­sku pri u. U emu ste do­briq Lju­di to ne zna­ju pa spo­mi­nju op eni­to tu­ri­zam, IT i po­ljo­pri­vre­du. To svi ima­ju, gdje je va­ša ni­šaq Inves­ti­to­ri vas uvi­jek us­po­re uju s kon­ku­ren­ti­ma iz re­gi­je, po­seb­no Sr­bi­jom, a oni uvi­jek ima­ju do­bru pri u”, po­ru io je Ash.

Hr­vat­ska se bo­ri za du­plo ma­nji ko­lač FDI-ja ne­go pri­je kri­ze, ka­že Ti­mot­hy Ash iz No­mu­ra ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.