Čer­mak mo­že po­če­ti s inves­ti­ci­jom

Sud­ski epi­log ula­ga­nja 400 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Cro­dux ener­ge­ti­ka Iva­na ƒer­ma­ka na­kon du­go­traj­nog zas­to­ja usko­ro bi tre­ba­la po eti s re­ali­za­ci­jom svog vi­še do 400 mi­li­ju­na eura vri­jed­nog pro­jek­ta grad­nje ter­mo­elek­tra­ne na plin sna­ge 600 me­ga­va­ta u Sla­von­skom Bro­du. Pro­jekt je bio na eka­nju zbog pa­pi­ro­lo­gi­je, jer je Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva iz­da­va­nje gra evin­ske i lo­ka­cij­ske do­zvo­le uvje­to­va­lo is­ho enjem upo­rab­ne do­zvo­le za pri­klju ni da­le­ko­vod. U Cro­duxu su sma­tra­li ka­ko to ni­je u skla­du s hr­vat­skim pro­pi­si­ma.

“Naj­pri­je smo ulo ili pri­go­vor Mi­nis­tar­stvu. Ka­ko ni­je pri­hva en, pod­ni­je­li smo tu - bu Uprav­nom su­du u Osi­je­ku i na­kon dvi­je go­di­ne do­bi­li spor. Ot­ko ili smo pro­jekt i on je sa­da opet u nor­mal­noj fa­zi ra­zvo­ja. Upra­vo za­vr­ša­va­mo pre­go­vo­re s inves­ti­to­ri­ma”, po­jas­nio je di­rek­tor Cro­dux ener­ge­ti­ke Bran­ko Ra­do­še­vi . Osim elek­tri ne ener­gi­je, u jed­noj od naju in­ko­vi­ti­jih plin­skih elek­tra­na na svi­je­tu pro­izvo­dit e se i teh­no­lo­ška pa­ra za in­dus­tri­ju, og­rjev­na to­pli­na te ni­sko tem­pe­ra­tur­na to­pli­na za stak­le­ni­ke. Pro­jekt je kon­ci­pi­ran na naj­su­vre­me­ni­joj teh­no­lo­gi­ji vo­de ih svjet­skih pro­izvo a a opre­me i ve­lik dio pos­lo­va bit e po­nu en do­ma im tvrt­ka­ma, po­seb­no iz dje­lat­nos­ti gra enja, mon­ta er­stva, me­tal­ne in­dus­tri­je, ser­vis­nih dje­lat­nos­ti, pro­jek­ti­ra­nja, nad­zo­ra i tran­s­por­ta. U tvrt­ki is­ti u ka­ko je grad­nja pre­dvi ena Stra­te­gi­jom ener­get­skog ra­zvo­ja RH i neo­vis­na o jav­nim fi­nan­ci­ja­ma, zbog ega su o eki­va­li ve u po­dr­šku vlas­ti i dr av­nih ins­ti­tu­ci­ja. Ti­je­kom pre­dvi ene tri go­di­ne ra­do­va, na grad­nji bi se mo­glo za­pos­li­ti oko dvi­je ti­su e rad­ni­ka.

“Na­ša ter­mo­elek­tra­na jed­na je od naj­ve ih inves­ti­ci­ja u Hr­vat­skoj. Ne sa­mo da e za­pos­li­ti broj­nu ope­ra­ti­vu u iz­grad­nji, ne­go ci­je­li taj pro­jekt ima vi­šes­tru­ki po­zi­ti­van u inak na ci­je­lo gos­po­dar­stvo Sla­von­skog Bro­da, Sla­vo­ni­je i Hr­vat­ske”, is­tak­nuo je Ra­do­še­vi . Ter­mo­elek­tra­na e bi­ti smje­šte­na na po­dru ju brod­ske Lu ke upra­ve, a uz nju je pla­ni­ra­na i grad­nja tvor­ni­ce za pro­izvod­nju bi­oeta­no­la.

Ivan Čer­mak, Cro­dux ener­ge­ti­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.