Ni­ža ci­je­na uni­šti­la inves­ti­ci­je

Ci­je­na ot­ku­pa stru­je iz ve­li­kih so­lar­nih elek­tra­na je pa­la sa 1,1 ku­ne po ki­lo­va­tu na 0,53 ku­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BI­ČAK dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Ka­da su ob­nov­lji­vi iz­vo­ri ener­gi­je još bi­li u po­vo­ji­ma, dr ave su u ita­voj Eu­ro­pi tak­ve pro­jek­te ve­li­ko­duš­no su­bven­ci­oni­ra­le, po­se­bi­ce vi­so­kom za­ga­ran­ti­ra­nom ot­kup­nom ci­je­nom stru­je. No, s vre­me­nom je tak­vih pro­je­ka­ta bi­lo sve vi­še, a i dr ava je pos­ta­la sve ma­nje iz­daš­nja zbog ega su mno­gi inves­ti­to­ri doš­li u pro­ble­me.

Ti­pi an pri­mjer je si­tu­aci­ja u Hr­vat­skoj gdje su po­di­je­lje­ne kvo­te za so­lar­ne iz­vo­re ener­gi­je, a na­kon to­ga je doš­lo do pro­mje­ne ta­rif­nog sus­ta­va ime je ot­kup­na ci­je­na stru­je za ne­in­te­gri­ra­ne so­lar­ne elek­tra­ne, od­nos­no one ko­je se na­la­ze na tlu, prepolovljena. Zbog to­ga se gru­pa od 10-ak inves­ti­to­ra ve ne­ko­li­ko go­di­na bo­ri, ka­ko sa­mi ka u, dis­kri­mi­na­ci­je pro­jek­ta tzv. ne­in­te­gri­ra­ne so­lar­ne ener­gi­je, a u od­no­su na so­la­re ko­ji se na­la­ze na ku ama i os­ta­lim zgra­da­ma i ko­ji su “in­te­gri­ra­ni”.

Na­ime, ovi inves­ti­to­ri, ko­je ne ele po­imen­ce iz­la­zi­ti u jav­nost jer se bo­je mo­gu e “osve­te” ener­get­skih re­gu­la­to­ra, su sklo­pi­li ugo­vor s HROTE-om za kvo­te za 2014. go­di­nu za so­lar­ne elek­tra­ne na zem­lji. Ra­di se o do­dat­noj kvo­ti od 5MW jer je pri­mar­na kvo­ta bi­la raz­grab­lje­na do 1. ko­lo­vo­za 2013. go­di­ne. No, u lis­to­pa­du 2013. je doš­lo do pro­mje­na ta­ri­fa i ci­je­na ot­ku­pa za no­ve inves­ti­to­re je pa­la s 1,1 ku­na po ki­lo­vat­sa­tu na 0,53 ku­ne. “S ob­zi­rom da smo uvo enjem re­fe­rent­ne ci­je­ne (RC ta­ri­fe) za naš tip elek­tra­ne u iz­no­su od 0,53 kn za K/h gru­bo ošte eni, os­ta­je nam da sna­gom ar­gu­me­na­ta, još jed­nom ape­li­ra­mo na re­sor­no mi­nis­tar­stvo da nam pri­je is­te­ka va enja na­ših do­zvo­la, da pri­li­ku pod is­tim uvje­ti­ma s ko­ji­ma smo i kre­nu­li u ra­zvoj pro­je­ka­ta i pri­kup­lja­nje do­ku­men­ta­ci­je i iz­gra­di­ti na­še objek­te. Sra­mo­ta je za dr avu da je na ovaj na in iz­i­gra­la inves­ti­to­re i do­ve­la ih u sta­nje fi­nan­cij­ske šte­te zbog neo­dr ivos­ti ne­kon­zis­tent­ne i dis­kri­mi­ni­ra­ju­će po­li­ti­ke”, ka u inves­ti­to­ri.

Kao pri­log svo­joj te­zi pri­la u ana­li­zu Ener­get­skog ins­ti­tu­ta Hr­vo­je Po ar pre­ma ko­joj je fi­nan­ci­sj­ka is­pla­ti­vost elek­tra­ne san­ge 1MW pod ovim uvje­ti­ma neo­dr iva. “Na alost, ni­ti jed­na ban­ka u Hr­vat­skoj, ni­ti HBOR, ni­ti HEP, ni­ti RWE, ni­ti bi­lo tko od ula­ga a ko­je smo kon­tak­ti­ra­li, ni­su naš­li fi­nan­cij­skog in­te­re­sa, bi­lo za fi­nan­ci­ra­nje, bi­lo za ula­ga­nje u na­še pro­jek­te. Sa­mo smo na­ila­zi­li na od­bi­je­ni­ce i za­tvo­re­na vra­ta. Ne­ki od ko­le­ga inves­ti­to­ra ko­ji su ima­li ugo­vo­re s ino­zem­nim part­ne­ri­ma, iz­lo eni su i nji­ho­vom pri­ti­sku za obe­šte enje pa e na kra­ju mo­ra­ti tu iti dr avu zbog si­tu­aci­je u ko­ju su upa­li ne svo­jom kriv­njom. U is­to vri­je­me ni­smo mo­gli kon­ku­ri­ra­ti za do­dje­lu sred­sta­va iz EU fon­do­va ili Mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša, jer se RC ta­ri­fa i da­lje sma­tra po­ti­caj­nom, pa po tom na elu ne­ma­mo is­to­dob­no pra­vo na dva po­ti­ca­ja”, ale se ula­ga i.

Za pri­mjer ne­is­pla­ti­vos­ti na­vo­de da so­lar­na elek­tra­na sna­ge 1 MW s pro­sje nom pro­izvod­njom stru­je od 1,3 mi­li­ju­na kWh ći­ja mi­ni­mal­na ci­je­na iz­grad­nje je 1,1 mi­li­jun eura, bez ci­je­ne po­treb­nog zem­lji­šta od oko 21.000 etvor­nih me­ta­ra i iz­grad­nje su­sret­nog pos­tro­je­nja ko­je ko­šta 250.000 eura, kao i ka­ma­ta, za ci­je­lo vri­je­me tra­ja­nja ugo­vo­ra o ot­ku­pu stru­je od etr­na­est go­di­na ne mo e vra­ti­ti ulo eni no­vac. Iako smo tra ili ko­men­tar ovog pro­ble­ma i od nad­le nih dr av­nih ti­je­la, do za­klju enja bro­ja ni­smo do­bi­li od­go­vor.

IAKO JE PREPOLOVLJENA, REFERENTNU CI­JE­NU EU­ROP­SKA UNI­JA I DA­LJE SMA­TRA POTICAJEM

Ne­in­te­gri­ra­ni fo­to­na­po­ni na­la­ze se na slo­bod­nim po­vr­ši­na­ma zem­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.