Slo­ven­ci ulo­ži­li 480 mil. eura u BiH

Rad­na mjes­ta U slo­ven­skim tvrt­ka­ma u BiH ra­di 15.000 oso­ba, naj­ve­ća ula­ga­nja u me­ta­lur­gi­ju

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ve­ni­ja je je­dan od naj­ve ih ula­ga a u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, ak 500 kom­pa­ni­ja sa slo­ven­skim ka­pi­ta­lom dje­lu­je u toj dr"avi. Sa­vjet­nik za eko­nom­ska pi­ta­nja u slo­ven­skom ve­le­pos­lans­tvu Gre­gor Pre­sker za por­tal Ak­ta. ba ka"e da je BiH tre a zem­lja u ko­ju Slo­ve­ni­ja naj­vi­še ula"e, od­mah iza Sr­bi­je i Hr­vat­ske. Inves­ti­ci­je Slo­ve­ni­je u BiH iz­no­se 480 mi­li­ju­na eura, što do­vo­di Slo­ve­ni­ju na pe­to mjes­to stra­nih inves­ti­to­ra u BiH.

“Slo­ve­ni­ja je pe­ti part­ner BiH po vanj­sko­tr­go­vin­skoj raz­mje­ni s de­vet pos­to udje­la u vanj­sko­tr­go­vin­skoj raz­mje­ni (2,2 mi­li­jar­de ma­ra­ka) u proš­loj go­di­ni. To je po po­da­ci­ma o zem­lji tr­go­vi­ne. Po zem­lji po­ri­jek­la ta raz­mje­na iz­no­si 1,5 mi­li­jar­di ma­ra­ka”, ka"e Pre­sker. “Pre­ma na­šim pro­cje­na­ma u BiH u slo­ven­skim kom­pa­ni­ja­ma ra­di oko 15.000 rad­ni­ka. Slo­ve­ni­ja je u BiH inves­ti­ra­la u go­to­vo sve sek­to­re in­dus­tri­je i to ve inom u ma­la i sred­nja po­du­ze a, a što se pro­izvod­nih po­go­na ti e, to je naj­vi­še me­tal­na in­dus­tri­ja, tek­s­til­na i pre­hram­be­na. Slo- ve­ni­ja je inves­ti­ra­la i u fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je i osi­gu­ra­nje, tr­go­vi­nu, ener­ge­ti­ku i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je”, is­ti e Pre­sker.

Ko­lek­tor je naj­a­trak­tiv­ni­ja tvrt­ka u me­tal­nom sek­to­ru, pa on­da Ci­mos i ADK. Pe­rut­ni­na u pre­hram­be­nom, Be­ma i Al­pi­na u obu ar­skom. “U bu­du em raz­dob­lju Ko­lek­tor e nas­ta­vi­ti ula­ga­nja, bit e inves­ti­ra­nja u ener­ge­ti­ku, tj. hi­dro­elek­tra­ne”, ka"e Pre­sker. On sma­tra da ener­get­ski sek­tor ima pu­no po­ten­ci­ja­la i ka"e da se broj­ne kom­pa­ni­je za­ni­ma­ju za ula­ga­nja.

Ko­lek­tor pla­ni­ra inves­ti­ci­je u BiH hi­dro­elek­tra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.