Bu­dvan­sku ri­vi­je­ru Đu­ka­no­vić ubr­zo pro­da­je Ame­ri­kan­ci­ma

Sti­že pri­va­ti­za­ci­ja Naj­ve­ću cr­no­gor­sku tu­ris­tič­ku kom­pa­ni­ju že­li pre­uze­ti Stra­tex Gro­up Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra je vlas­nik ek­s­klu­ziv­nog Sve­tog Ste­fa­na, ko­jeg cr­no­gor­ska vla­da že­li za­dr­ža­ti u svom vlas­niš­tvu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Stra­tex Gro­up pla­ni­ra za ne­ko­li­ko go­di­na pre­uze­ti kon­tro­lu nad Bu­dvan­skom ri­vi­je­rom, naj­ve om cr­no­gor­skom tu­ris­ti kom kom­pa­ni­jom, u ko­joj tre­nut­no ima udjel od 30 pos­to, naj­a­vio je vlas­nik te kom­pa­ni­je Ne­il Emil­farb.

Pre­me nje­go­vim ri­je ima, Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra je vlas­nik luk­suz­nog Sve­tog Ste­fa­na, ko­jeg cr­no­gor­ska vla­da, ko­ju vo­di Mi­lo Lu­ka­no­vi , "eli zadr"ati u svom vlas­niš­tvu.

“Ide­ja je da se pri­va­ti­zi­ra vla­din udjel u Bu­dvan­skoj ri­vi­je­ri i po­di­je­li kom­pa­ni­ja. Vla­da bi zadr"ala Sve­ti Ste­fan, a mi bi mo­gli pre­uze­ti kon­tro­lu nad os­tat­kom“, re­kao je Emil­farb u raz­go­vo­ru za Glas Ame­ri­ke.

On je u Wa­shin­g­to­nu oci­je­nio da Cr­na Go­ra ima ve­lik po­ten­ci­jal da pos­ta­ne pr­vok­las­na des­ti­na­ci­ja i da Stra­tex gru­pa pla­ni­ra niz pro­je­ka­ta na cno­gor­skom pri­mor­ju, ali i na sje­ve­ru.

“Ulo"ili smo mno­go u Cr­nu Go­ru i po­treb­na nam je ve a ame­ri ka pot­po­ra, vi­še inves­ti­ci­ja, tu­ris­ta. Ako ame­ri ki se­na­to­ri i kon­gres­ni­ci po­ka"u za­ni­ma­nje za Cr­nu Go­ru, to bi bio po­ti­caj za Ame­ri­kan­ce i dru­ge inves­ti­to­re da do u u tu zem­lju. Cr­na Go­ra pos­ta­je poz­na­ta i usko­ro e na­dam se pos­ta­ti la­ni­ca NATO-a”, na­veo je Emil­farb.

Gra­de ho­tel s pet zvjez­di­ca

On je pod­sje­tio da je Stra­tex gru­pa po ela pos­lo­va­ti u Cr­noj Go­ri 2006. go­di­ne, u po et­ku je ula­ga­la u ne­kret­ni­ne, od ko­jih je naj­poz­na­ti­je ek­s­klu­ziv­no tu­ris­ti ko na­se­lje Du­kljan­ski vr­to­vi (Duk­le; Gar­dens) gdje bi, ka­ko je na­veo Emil­farb, od lis­to­pa­da tre­ba­la po eti grad­nja ho­te­la s pet zvjez­di­ca.

Nje­go­va kom­pa­ni­ja e u bu­du nos­ti vi­še inves­ti­ra­ti u iz­grad­nju ho­te­la i sek­tor us­lu­ga. “Cr­na Go­ra je mla­da zem­lja u ko­joj pos­to­ji veliki broj pri­li­ka za ula­ga­nje, jer je ri­je o des­ti­na­ci­ji u us­po­nu. Kao što se, na pri­mjer, Ku­ba sa­da otva­ra i pru"a ve­li­ke pri­li­ke za inves­ti­to­re, is­ti slu aj je s Cr­nom Go­rom. Ne vi­dim da pos­to­je po­li­ti ki, ve sa­mo uobi aje­ni pos­lov­ni ri­zi­ci”, re­kao je Emil­farb. Stra­tex u lis­to­pa­du o eku­je po etak re­ali­za­ci­je još jed­nog ve­li­kog pro­jek­ta, pro­ši­re­nja i mo­der­ni­za­ci­je ma­ri­ne u Bu­dvi, u su­rad­nji s Do­gu­som, jed­nom od naj­ve ih tur­skih kom­pa­ni­ja ko­ja je vlas­nik 15 ma­ri­na na Sre­do­zem­lju i ima ve­li­ko is­kus­tvo u tom pos­lu.

“Na­dam se da e Bu­dva 2018. go­di­ne do­bi­ti pr­vok­las­nu ma­ri­nu s pet zvjez­di­ca. To e bi­ti zna ajan po­ti­caj za Bu­dvu i Cr­nu Go­ru, kao što je vr­lo us­pje­šan pro­jekt Por­to Mon­te­ne­gro u inio Cr­nu Go­ru pre­poz­nat­lji­vom. Bu­dva ima je­dins­tve­nu ma­ri­nu za­to što je uz Sta­ri grad i tre­ba­mo je mo­der­ni­zi­ra­ti”, na­veo je ame­ri ki ula­ga . Emil­farb je naj­a­vio da e u no­voj ma­ri­ni bi­ti mjes­ta i za lo­kal­ne ri­ba­re.

“Pos­to­jao je odre eni ot­por ri­ba­ra, ne za­to što smo ih htje­li iz­ba­ci­ti, ve za­to što ni­su ra­zu­mje­li što u Bu­dvi pla­ni­ra­mo ura­di­ti. Pra­vi ri­ba­ri, a ne tak­si am­ci, ostat e u ma­ri­ni bes­plat­no, ta­ko da ne pla­ni­ra­mo iz­ba­ci­ti ri­bar­ske am­ce”, tvr­di Emil­farb.

Ka­ko je objas­nio, nje­go­va kom­pa­ni­ja "eli gra­di­ti ho­te­le i na lokacijama u Kotoru, a na­da se i da e za ne­ko­li­ko go­di­na za­po eti pro­jek­te u Kolašinu, ko­ji e, ka­ko sma­tra, bi­ti ve­li­ka des­ti­na­ci­ja zbog iz­grad­nje auto­ces­te.

STRA­TEX ŽE­LI GRA­DI­TI HO­TE­LE I NA LOKACIJAMA U KOTORU, A NA­DA SE I DA ĆE ZA NE­KO­LI­KO GO­DI­NA ZA­PO­ČE­TI PRO­JEK­TE U KOLAŠINU, GDJE SE GRADI AUTOCESTA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.