Cris­ti­an Se­rio, 25-go­diš­nji Si­ci­li­ja­nac otvo­rio po­gon za pre­ra­du ri­be u Mu­ću

Ču­do u za­le­đu Ulo­žio je 32 mi­li­ju­na ku­na, za­pos­lit će 130 lju­di i dnev­no pre­ra­đi­va­ti 50 to­na in­ću­na Se­rio je do­se­lio u Dal­ma­ci­ju za­to jer se na ci­je­lom svi­je­tu je­di­no u Ja­dra­nu in­ću­ni mri­jes­te dva­put go­diš­nje

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SLAVICA VUKOVIĆ/VL slavica.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net

Ulo­žio je 32 mi­li­ju­na ku­na, za­pos­lit će 130 lju­di i dnev­no pre­ra­đi­va­ti 50 to­na in­ću­na

Lak­še je bi­lo nau iti hr­vat­ski je­zik ne­go sna i se u hr­vat­skom pos­lov­nom okru enju. Bi­lo je po­te­ško a, ne­ke stva­ri su se odvi­ja­le spo­ri­je ne­go što sam to za­mis­lio, ali da­nas smo sti­gli do ci­lja i otva­ra­mo vlas­ti­ti po­gon za pre­ra­du ri­be Ca­ni­cu­la u Mu u. ivim u Spli­tu, ra­dim po­sao ko­ji vo­lim, pa tko to mo e pla­ti­ti, ka e Cris­ti­an Se­rio, 25-go­diš­nji Ta­li­jan ko­ji je u sri­je­du otvo­rio pro­izvod­ni po­gon u gos­po­dar­skoj zo­ni u Mu u, u split­skom za­le u.

Se­rio je ulo io 32 mi­li­ju­na ku­na, za­pos­lio 40-ak lju­di, a broj za­pos­le­nih pla­ni­ra vi­še ne­go utros­tru iti - u ko­na ni­ci e ih bi­ti 130. Ve za mje­sec da­na pla­ni­ra os­tva­ri­ti pu­nu pro­izvod­nju, a ka­pa­ci­tet mu je pre­ra­da 50 to­na ri­be dnev­no ko­ju e za po etak pro­da­va­ti na tr išti­ma Ita­li­je, Ru­si­je i Hr­vat­ske. Pla­ni­ra se ši­ri­ti i na os­ta­le zem­lje Eu­rop­ske uni­je te do­seg­nu­ti pro­met od oko 35 mi­li­ju­na ku­na.

“Ri­je je o vr­lo kva­li­tet­nom pro­izvo­du ko­ji se mo e pos­lu iva­ti u naj­bo­ljim res­to­ra­ni­ma i pro­da­va­ti u naj­bo­ljim mar­ke­ti­ma”, tvr­di Se­rio, ko­ji je una­to mla­dos­ti zna­lac u svom pos­lu - nje­go­va se obi­telj pre­ra­dom ri­be ba­vi vi­še od 100 go­di­na i Chris­ti­an je et­vr­ta ge­ne­ra­ci­ja u ovom pos­lu.

Do­la­zi sa Si­ci­li­je, gdje obi­telj Se­rio ne­da­le­ko od Pa­ler­ma ima svo­je ri­bo­pre­ra­ivać­ke po­go­ne, kao i u Tu­ni­su i Al­ba­ni­ji. Obi­telj­sku tvrt­ku Pes­ce Azzu­ro re­gis­tri­ra­li su 1Y[Y. Za­poš­lja­va­ju vi­še od 1000 rad­ni­ka. Tvrt­ku Ca­ni­cu­la u Hr­vat­skoj Cris­ti­an je os­no­vao 2011., ka­da se i do­se­lio.

“Ni­je bi­lo te­ško pri­la­go­di­ti se. Dal­ma­tin­ci su po men­ta­li­te­tu sli ni Si­ci­li­jan­ci­ma, kli­ma i ku­hi­nja su nam ta­ko er vr­lo sli ne”, ot­kri­va Se­rio ko­ji je vr­lo do­bro nau io go­vo­ri­ti hr­vat­ski je­zik.

“Za­što Hr­vat­skaq Za­to što se je­di­no u Ja­dran­skom mo­ru na ci­je­lom svi­je­tu in uni mri­jes­te dva­put go­diš­nje. Va­ši ri­ba­ri su pra­vi pro­fe­si­onal­ci, os­tva­ri­li smo iz­vr­s­nu su­rad­nju. Ima­ju du­gu tra­di­ci­ju i is­kus­tvo ulo­va Za­što Mu q A za­što ne”, ka e Se­rio. Naj­a­vio je da e otvo­ri­ti još je­dan po­gon, za dim­lje­nje ri­be.

Po­mo nik mi­nis­tra gos­po­dar­stva Ivan Ser­ti naj­a­vio je pri­go­dom otva­ra­nja po­go­na “stva­ra­nje po­volj­ni­jeg okru enja za inves­ti­to­re i uk­la­nja­nje ad­mi­nis­tra­tiv­nih ba­ri­je­ra.

Cris­ti­an Se­rio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.