INA GU­BI 160 MIL. KU­NA ZBOG JEFTINIJEG PLI­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da je na sjed­ni­ci u sri­je­du do­ni­je­la od­lu­ku da će ci­je­na pli­na za ku­ćans­tva od 1. trav­nja bi­ti pro­sječ­no ma­nja za 18 pos­to dok ci­je­ne za in­dus­tri­ju ni­su re­gu­li­ra­ne. Ovak­va ci­je­na pli­na bi tre­bal bi­ti na sna­zi do 31. ožuj­ka 2017. go­di­ne. No, dr­žav­nom re­gu­la­ci­jom ni­su svi za­do­volj­ni pa ta­ko iz Ine, ko­ja mo­ra po no­voj ci­je­ni pro­da­va­ti plin HEP-u, is­ti­ču da će zbog ove od­lu­ke pre­tr­pje­ti šte­tu od oko 160 mi­li­ju­na ku­na. “Ovo je još jed­na u ni­zu ne­po­volj­nih od­lu­ka ko­je su pro­tek­lih go­di­na na­no­si­le oz­bilj­nu šte­tu plin­skom pos­lo­va­nju Ine. Pod­sje­ća­mo da je ci­je­na pli­na u trav­nju 2014. sma­nje­na s 2,20 kn/m3 na 1,71 kn/m3, a proš­le go­di­ne na 1,59 kn/m3”, is­ti­ču iz Ine. Pre­ma no­voj od­lu­ci Ina će mo­ra­ti plin pro­izve­den u Hr­vat­skoj pro­da­va­ti HEP-u po 20,1 pos­to ni­žoj ci­je­ni, a HEP će ope­ra­te­ri­ma u jav­noj us­lu­zi taj plin pro­da­va­ti po 24,2 pos­to ni­žoj ci­je­ni ne­go sad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.