BEL­GIJ­SKI STU­DEN­TI OBIŠLI CEMEXOVU PRO­IZVOD­NJU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Stu­den­ti teh­ni kih zna­nos­ti s HELMo Gram­me ins­ti­tu­ta iz Li­egea na ju­go­is­to­ku Bel­gi­je, po­sje­ti­li su CEME† s ci­ljem upoz­na­va­nja teh­no­lo­škog pro­ce­sa pos­lo­va­nja kao i naj­bo­ljih prak­si u po­dru ju odr ivog ra­zvo­ja. Na­kon uvod­nog di­je­la i upoz­na­va­nja s tvrt­kom, gru­pa od 15-ak stu­de­na­ta obiš­la je tvornicu gdje su se upoz­na­li s pro­ce­som pro­izvod­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.