TU­ŽI­TELJ­STVO IS­TRA­ŽU­JE POS­LO­VA­NJE PLANTAŽA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Cr­no­gor­sko Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­telj­stvo is­tra­žu­je pos­lo­va­nje Plantaža. “U po­vo­du kri­vič­ne pri­ja­ve pod­ni­je­te pro­tiv V. M. for­mi­ran je pred­met. Pos­tu­pak je u fa­zi iz­vi­đa­ja”, iz­ja­vi­lo je tu­ži­telj­stvo na pi­ta­nja lis­ta Dan is­pi­tu­ju li se na­vo­di biv­še fi­nan­cij­ske di­rek­to­ri­ce tvrt­ke Va­le­ri­je Sa­ve­ljić pro­tiv di­rek­to­ri­ce Ve­ri­ce Ma­raš o na­vod­nom pri­kri­va­nja tri mi­li­ju­na eura mi­nu­sa u fi­nan­cij­skom iz­vje­šta­ja za dru­go tro­mje­se­čje 2015.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.