U Af­ga­nis­ta­nu ra­dio za ame­rič­ku voj­sku

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ne­il Emil­farb, ame­rič­ki ula­gač, ro­đen je u Uz­be­kis­ta­nu. Nje­go­ve kom­pa­ni­je po­ve­za­ne su sa UAE-om i zem­lja­ma biv­šeg SSSR-a. Emil­far­bo­vu tvrt­ku Stra­tex Gro­up os­no­va­la je kom­pa­ni­ja Stra­tex F.Z.C iz UAE. U do­ku­men­ti­ma ame­rič­kog USAID-a na­vo­di se da je Emil­farb bio ak­ti­van u Af­ga­nis­ta­nu. Star­tex je ta­mo za­poš­lja­vao 300 rad­ni­ka na gra­đe­vin­skim pos­lo­vi­ma za voj­sku SAD-a i dru­ge me­đu­na­rod­ne agen­ci­je.

Ne­il Emil­farb

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.