ZSE: NAJ­VE­ĆI SKOK OD VE­LJA­ČE 2013. GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

In­deks Za­gre­bač­ke bur­ze u sri­je­du je sko­čio 1,69 pos­to na 1658 bo­do­va, a ta­kav dnev­ni skok ne­za­bi­lje­žen je u tri go­di­ne. Na­ime, po­s­ljed­nji je pu­ta ta­kav dnev­ni rast za­bi­lje­žen 8. ve­lja­če 2013. go­di­ne. Uži CROBEX10 in­deks oja­čao je 1,79 pos­to na 974 bo­do­va što je naj­s­naž­ni­ji dnev­ni rast od kra­ja ve­lja­če 2014. go­di­ne. U sri­je­du je naj­lik­vid­ni­ja di­oni­ca bi­la Va­la­mar Ri­vi­era s pro­me­tom od 5,4 mi­li­ju­na ku­na i ras­tom ci­je­ne od pre­ko dva pos­to na 24,50 ku­na. Naj­ve­ći skok od 20,9 pos­to za­bi­lje­žio je RIZ-oda­ši­lja­či dok je gu­bit­ni­ke pre­dvo­dio Op­ti­ma te­le­kom s pa­dom od 7,7 pos­to.

CROBEX na 1658 bo­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.