ZA­BA SNIZILA KA­MA­TE NA STAMBENE KRE­DI­TE

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Za­gre­bač­ka ban­ka snizila je ka­mat­ne sto­pe na no­ve stambene kre­di­te u ku­na­ma, kao i na stambene kre­di­te uz va­lut­nu kla­uzu­lu u euri­ma. No­ve ka­mat­ne sto­pe od­no­se se na kre­di­te s fik­s­nom i pro­mje­nji­vom ka­mat­nom sto­pom te na kre­di­te s kom­bi­na­ci­jom fik­s­ne i pro­mje­nji­ve ka­mat­ne sto­pe. Ka­mat­ne sto­pe u pro­sje­ku su sma­nje­ne do 0,8 pos­to, a pri­mje­nju­ju se od 21. ožuj­ka na no­vo­odo­bre­ne kre­di­te, pri­op­ći­li su u sri­je­du iz Za­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.