Sve ma­nje blo­ki­ra­nih tvrt­ki i du­go­va­nja

Su­prot­nos­ti Za raz­li­ku od pos­lov­nih su­bje­ka­ta, gra­đa­ni­ma ne­pla­će­ne obve­ze ras­le na 37 ml­rd. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Si­je­čanj­ska sta­tis­ti­ka Fi­nan­cij­ske agen­ci­je o du­go­va­nji­ma po­ka­zu­je da tvrt­ke po pi­ta­nju ne­pod­mi­re­nih obve­za sto­je bo­lje ne­go u pret­hod­nom raz­dob­lju. Pa­da i bro­ja blo­ki­ra­nih pos­lov­nih su­bje­ka­ta i iz­nos ne­pod­mi­re­nih os­no­va za pla­ća­nje, u od­no­su na pro­si­nac 2015. sa svo­jim ra­ču­ni­ma ni­je mo­glo uprav­lja­ti 3784 ili 9,1 pos­to ma­nje tvrt­ki, a nji­ho­va su ukup­na du­go­va­nja sma­nje­na za 9,3 pos­to ili za 2,3 mi­li­jar­de ku­na. Zbir­ni po­da­ci po­ka­zu­ju da je kra­jem si­ječ­nja u Hr­vat­skoj bi­lo 37.875 blo­ki­ra­nih pos­lov­nih su­bje­ka­ta s 22,79 mi­li­jar­di ku­na ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje te324.424 gra­đa­na s du­go­va­nji­ma od 36,99 mi­li­jar­di ku­na. Pri­tom je broj gra­đa­na s blo­ki­ra­nim ra­ču­ni­ma na mje­seč­noj ra­zi­ni po­ras­tao za 2844 ili 0,88 pos­to, a nji­ho­va ukup­na du­go­va­nja ras­la su za 470 mi­li­ju­na ku­na ili 1,3 pos­to u od- no­su na mje­sec pri­je. Kad je o tvrt­ka­ma ri­ječ, Fi­na iz­vješ­ću­je da je sa­mo s os­no­ve otva­ra­nja pred­ste­čaj­nih pos­tu­pa­ka, iz­nos pri­jav­lje­nih ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje u si­ječ­nju sma­njen za go­to­vo 376 mi­li­ju­na ku­na, a broj duž­ni­ka sma­njen za 56.

Na go­diš­njoj ra­zi­ni, broj blo­ki­ra­nih pos­lov­nih su­bje­ka­ta pao je za 20,3 pos­to ma­nje, a ne­pla­će­nih du­go­va za 22,1 pos­to ili 6,48 mi­li­jar­di ku­na.

FOTOLIA

Tvrt­ke ni­su pod­mi­ri­le 22,7 ml­rd. ku­na du­go­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.