HIT­NO ZA­KON O

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Udru­ga Fra­nak ne odus­ta­je od ini­ci­ja­ti­ve da se ban­ka­ma ko­je pos­lu­ju u Hr­vat­skoj poč­ne na­pla­ći­va­ti po­rez na ak­ti­vu pa su od Vla­de ju­čer za­tra­ži­li da iz­ra­di za­ko­na ko­ji bi to omo­gu­ćio bez od­go­de pris­tu­pi. Do­da­ju da bi po­rez tre­bao iz­no­si­ti mi­ni­mal­no od je­dan pos­to “ka­ko bi se ot­klo­ni­la mo­guć­nost da Hr­vat­ska bu­de ošte­će­na zbog ban­kar­skih po­te­za pro­tiv dr­ža­ve”. Ka­ko i sa­mi priz­na­ju, zah­tjev vla­da­ju­ći­ma upu­ti­li su po­vo­dom naj­a­va po­je­di­nih ba­na­ka ili nji­ho­vih stra­nih vlas­ni­ka da će po­kre­nu­ti ar­bi­tra­žu na ICSID ar­bi­traž­nom su­du u Wa­shin­g­to­nu, ra­di zah­ti­je­va­nja od­šte­te od Hr­vat­ske us­li­jed pro­ve­de­ne ko­nver­zi­je kre­di­ta u švi­car­skim fran­ci­ma u eur­ske. Ve­le ka­ko ta­kav po­rez ni­je ni­ka­kav iz­u­ze­tak, već je poz­nat iz pri­mje­ra 12 dr­ža­va čla­ni­ca EU-a, me­đu os­ta­lim u Nje­mač­koj i Fran­cu­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.