STEČAJNOG UPRA­VI­TE­LJA

VJEROVNICI BRANE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Stečajnog upra­vi­te­lja Dal­ma­ci­ja­vi­na Pe­ri­cu Mi­tro­vi­ća smi­je­nio T rgo­vač­ki sud u Spli­tu smi­je­nio, no sku­pi­na čla­no­va Od­bo­ra vje­rov­ni­ka u ste­čaj­nom pos­tup­ku pod­ni­je­la je u če­t­vr­tak Vi­so­ko­me tr­go­vač­kom su­du Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske žal­bu na tu od­lu­ku. Pro­ti­ve joj se uz ar­gu­ment da se ste­čaj­ni pos­tu­pak ni­je odu­žio Mi­tro­vi­će­vom kri­vi­com ne­go zbog dru­gih okol­nos­ti te na­po­mi­nju da do­da­ju­ći da su se pro­mi­je­ni­la tri ste­čaj­na su­ca. Ina­če, sud je Mi­tro­vi­ća smi­je­nio na­vo­de­ći, me­đu os­ta­lim, da “po­sao ni­je obav­ljao sa­vjes­no”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.