Va­la­ma­ru 24,3 mil. eura da­je HBOR

Val tu­ris­tič­kih inves­ti­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Va­la­mar Ri­vi­era sklo­pi­lo je ugo­vor o kre­di­tu s Hr­vat­skom ban­kom za ob­no­vu i ra­zvi­tak vri­je­dan 24,3 mi­li­ju­na eura na­mi­je­nje­nih ula­ga­nja u una­pre­đe­nje stan­dar­da kva­li­te­te u des­ti­na­ci­ja­ma Po­reč, Ra­bac, Krk i Du­brov­nik za se­zo­nu 2016., obja­vi­la je kom­pa­ni­ja pu­tem Za­gre­bač­ke bur­ze. Kraj­nji rok dos­pje­ća je 2033. go­di­na.

Na proš­lo­tjed­noj sjed­ni­ci NOa Va­la­ma­ra odo­bre­na je inves­ti­ci­ja od 196 mi­li­ju­na ku­na u Fa­mily Li­fe Bel­le­vue Re­sort u Rap­cu, či­je se otvo­re­nje pla­ni­ra 2017. Plan je po­di­ći kva­li­te­tu i broj smje­štaj­nih je­di­ni­can do če­ti­ri zvi­jez­di­ce, te kre­ira­ti no­vi adr­ža­je. Pro­jekt je dio stra­te­škog ra­zvoj­nog pla­na Rab­ca u jed­nu od vo­de­ćih od­mo­riš­nih des­ti­na­ci­ja u Hr­vat­skoj. Va­la­mar u Ra­bac do 2018. pla­ni­ra ulo­ži­ti 430 mi­li­ju­na ku­na. La­ni je iz­ne­sen plan re­po­zi­ci­oni­ra­nja kam­pa Krk ko­ji bi u se­zo­nu tre­bao ući i kao pr­vi s pet zvjez­di­ca u Hr­vat­skoj.

Na­kon mje­se­ci če­ka­nja, ve­za­nih za pro­mje­nu Vla­de, i HBOR je iz­gle­da po­čeo odo­bra­va­ti sred­stva ko­ja su bi­la “na če­ka­nju”. Još kra­jem proš­le go­di­ne iz te ban­ke je re­če­no da su u dvi­je go­di­ne u ve­li­koj mje­ri su­fi­nan­ci­ra­li ob­no­vu i grad­nju 25 ho­te­la, inves­ti­ci­ji vri­jed­noj 2,1 mi­li­jar­di ku­na. Pre­ma lanj­skim po­da­ci­ma, HBOR je tu­ris­tič­ku dje­lat­nost po­dr­žao s 12,5 mi­li­jar­di ku­na, a ti­je­kom po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne odo­bre­no je vi­še od 5 mi­li­jar­di ku­na. Pre­ma re­vi­di­ra­nim re­zul­ta­ti­ma pos­lo­va­nja za 2015. , Va­la­mar Ri­vi­era os­tva­ri­la je ukup­ne kon­so­li­di­ra­ne pos­lov­ne pri­ho­de 18% ve­će na go­diš­njoj ra­zi­ni. EBITDA je la­ni bi­la 423 mi­li­ju­na ku­na, 49% vi­še ne­go 2014.

PD

U Fa­mily Li­fe Bel­le­vue Re­sort u Rap­cu Va­la­mar će ulo­ži­ti 196 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.