Uz na­tje­ča­je od 90 da­na, go­diš­nje mi­li­jar­da ku­na po­ljo­pri­vre­di

Ula­ga­nja u sek­tor Bran­ša poz­drav­lja naj­a­ve po­moć­ni­ka mi­nis­tra Ma­ria Nja­vre

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Pa­ra­dok­sal­no, inves­ti­to­ri su vi­še mo­gli pov­la­či­ti za po­ljo­pri­vre­du ne­go za grad­nju ho­te­la, ka­že Egon Mu­dri­nić

Po­ljo­pri­vred­ni­ci ne ula­žu u ra­zvoj, pro­izvo­đa­či i pro­da­va­či po­ljo­pri­vred­ne me­ha­ni­za­ci­je ne us­pje­va­ju os­tva­ri­ti pro­da­ju, gra­đe­vi­na­ri ne gra­de, a EU kon­zul­tan­ti na­pla­ti­li su ma­nje od tre­ći­ne svog an­ga­žma­na. Ukup­no sto­ji vi­še od mi­li­jar­du ku­na inves­ti­ci­ja u po­ljo­pri­vre­du, ko­je je kroz dva EU na­tje­ča­ja u ok­vi­ru mje­re če­ti­ri ras­pi­sa­na la­ni, tre­bao po­kre­nu­ti biv­ši mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na, upo­zo­ra­va­ju u bran­ši.

Egon Mu­dri­nić, di­rek­tor CORE Con­sul­tin­ga, EU kon­zal­ting ku­će ko­ja se ba­vi i po­ljo­pri­vre­dom, ka­že da spo­re pro­ce­du­re utje­ču ne sa­mo na po­ljo­pri­vre­du već i na os­ta­le in­dus­tri­je.

“Da bi se te pro­ce­du­re ubr­za­le i iz­mi­je­nio pra­vil­nik, ko­jeg de­fi­ni­ra Mi­nis­tar­stvo, po­treb­na je jav­na ras­pra­va što zna­či da idu­ćih šest mje­se­ci ne mo­že­mo oče­ki­va­ti ni pro­mje­ne ni no­ve na­tje­ča­je, ali ve­se­li naj­a­va po­moć­ni­ka mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de Ma­ria Nja­vre da će se pro­ce­du­re skra­ti­ti na naj­vi­še 90 do 120 da­na”, ka­že Mu­dri­nić.

Do­da­je da ka­da bi se od­lu­ke oko na­tje­ča­ja do­no­si­le u ro­ku od 90 da­na od za­klju­če­nja pri­ja­va ta­da bi Hr­vat­ska mo­gla ra­ču­na­ti go­diš­nje na mi­li­jar­du ku­na inves­ti­ci­ja u po­ljo­pri­vre­du, i to sve do 2020. go­di­ne.

CORE Con­sul­ting, ko­jeg vo­di Egon Mu­dri­nić, ne­ma ve­ze ni s Ivi­com Mu­dri­ni­ćem ni sa za­gre­bač­kim CORE in­ku­ba­to­rom. Ri­ječ je o us­pješ­noj EU kon­zul­tant­skoj ku­ći ko­ja je u 2014., u pr­voj go­di­ni pos­lo­va­nja na­pra­vi­la pro­met od 100 ti­su­ća eura uz do­bit od 50 ti­su­ća ku­na. La­ni joj se pro­met go­to­vo udvos­tru­čio na 1,3 mi­li­ju­na ku­na.

Goran Ze­čić, su­os­ni­vač CORE Con­sul­tin­ga ka­že da je u tvrt­ci za­pos­le­no če­tve­ro rad­ni­ka. “Ni­je to lo­še, ali da su pro­ce­du­re obra­de pri­ja­va br­že uvje­ren sam da bi nam pri­hod već la­ni bio ve­ći, a u tvrt­ci bi ima­li za­pos­le­na dva rad­ni­ka vi­še”, ka­že Ze­čić.

I Ze­čić i Mu­dri­nić sla­žu se da bi si­tu­aci­ja bi­la dru­ga­či­ja da je mi­nis­tar­stvo, dok ga je vo­dio Ja­ko­vi­na, su­ra­đi­va­lo s gos­po­dar­stvom. Mu­dri­nić na­vo­di da je pret­hod­nih go­di­na bi­lo je služ­be­ni­ka, ko­ji su bi­li ključ­ni za EU pro­jek­te, a ko­ji ni kon­zul­tan­te ni dru­ge dje­lat­ni­ke u po­ljo­pri­vre­di ni­su že­lje­li pri­mi­ti na bi­lo ka­kav sas­ta­nak. “Ne da ni­su usva­ja­li pri­jed­lo­ge iz gos­po­dar­stva, već ih čak ni­su že­lje­li ni­ti sas­lu­ša­ti”, is­ti­če Mu­dri­nić.

Do­da­je da im je gor­ka utje­ha bi­la či­nje­ni­ca da je Agen­ci­ja za pla­ća­nja li­je­po su­ra­đi­va­la s po­du­zet­ni­ci­ma. “No, Agen­ci­ja ni­je mo­gla utje­ca­ti na pro­ble­me ko­je je iz­a­zva­lo lo­še de­fi­ni­ra­nje pra­vi­la na­tje­ča­ja”, po­jaš­nja­va Mu­dri­nić. Na­vo­di da je ta­ko u pr­vom EU na­tje­ča­ju la­ni za ula­ga­nja u po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva, vri­jed­nom 110 mi­li­ju­na eura, pris­ti­glo 1300 pri­ja­va.

“Vi­še od 50 pos­to tih sred­sta­va po­ku­pit će veliki po­put Agro­ko­ra, Ži­ta i Osa­ti­ne Gru­pe što se vi­di iz pri­je­vre­me­ne rang lis­te, od­nos­no rad­nog iz­vje­šta­ja i na te­me­lju ko­je se oče­ku­je da će ukup­no oko 250 inves­ti­to­ra do­bi­ti ta sred­stva”, ka­že Mu­dri­nić.

Po­jaš­nja­va da je to sto­ga što je mi­nis­tar­stvo skro­ji­lo pra­vi­la po ko­ji­ma su se mo­gla odvo­je­no na­tje­ca­ti po­ve­za­na tr­go­vač­ka druš­tva, bes­po­vrat­no se da­va­lo do 90 pos­to sred­sta­va, a s tim se nov­cem mo­gla ku­po­va­ti i luk­suz­na po­ljo­pri­vred­na opre­ma. Mu­dri­nić ka­že da sto­ji i dru­gi EU na­tje­čaj za pro­izvo­đa­če vo­ća i po­vr­ča vri­je­dan 11 mi­li­ju­na eura. Do­da­je da je u tom na­tje­ča­ju uki­nu­ta mo­guć­nost na­tje­ca­nja po­ve­za­nih dru­šta­va, ali se po pro­jek­tu mo­glo pov­la­či­ti do 3 mi­li­ju­na eura što ne mo­gu OPGo­vi ali mo­gu ve­ći sus­ta­vi.

“Pa­ra­dok­sal­no, ta­ko inves­ti­tor mo­že da­le­ko vi­še nov­ca po­vu­ći u po­ljo­pri­vre­di ne­go za iz­grad­nju ho­te­la gdje je naj­ve­ća pot­po­ra 10 mi­li­ju­na ku­na, a su­fi­nan­ci­ra­nje do 45 pos­to”, ka­že Mu­dri­nić ko­ji pri­želj­ku­je da se po­no­vo vra­ti mo­guć­nost na­do­pu­ne po­nu­de s ob­zi­rom da sa­da i naj­ma­nja gre­ška di­sk­va­li­fi­ci­ra ci­je­lu pri­ja­vu za EU pro­jekt od­mah.

DA­VOR VIŠNJIĆ/ PIXSELL

Egon Mu­dri­nić, di­rek­tor CORE

Con­sul­tin­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.