Kup­ci će i da­lje, a mo­žda i vi­še pla­ća­ti po­ti­ca­je za OIE

Tr­go­va­nje ze­le­nom ener­gi­jom U or­ga­ni­za­ci­ji HRPSORA odr­žan okru­gli stol o no­voj prak­si po­ti­ca­nja ob­nov­lji­vih obli­ka ener­gi­je te nji­ho­vog tr­go­va­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Okru­gli stol “Tr­go­va­nje ze­le­nom ener­gi­jom kao me­ha­ni­zam po­ti­ca­nja iz­grad­nje OIE” u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­skog pos­lov­nog sa­vje­ta za odr­ži­vi ra­zvoj (HRPSOR), odr­žan je u No­vi­nar­skom do­mu u Za­gre­bu gdje je oku­pio broj­ne su­di­oni­ke. O me­to­do­lo­gi­ji ut­vr­đi­va­nja po­dri­je­tla elek­trič­ne ener­gi­je te o sus­ta­vu jam­s­tva nje­nog po­dri­je­tla go­vo­rio je Zlat­ko Zmi­ja­re­vić, sa­mos­tal­ni struč­njak Hr­vat- ske ener­get­ske re­gu­la­tor­ne agen­ci­je (HERA), dok je Du­brav­ka Br­kić, vo­di­te­lji­ca odje­la za sus­tav po­ti­ca­ja OIEK, HROTE-a in­for­mi­ra­la okup­lje­ne o is­kus­tvi­ma s cer­ti­fi­ka­ti­ma te o per­s­pek­ti­va­ma im­ple­men­ta­ci­je i ra­zvo­ja sus­ta­va jam­s­tva po­dri­je­tla elek­trič­ne ener­gi­je.

“U svr­hu što učin­ko­vi­ti­jeg ko­ri­šte­nja Re­gis­tra na­da­mo se da će­mo u Re­gis­tru ima­ti upi­sa­ne sve hi­dro­elek­tra­ne u Hr­vat­skoj, kao i os­ta­la pro­izvod­na pos­tro­je­nja ko­ja ko­ris­te ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, či­me bi se do­bio i ze­le­ni pro­izvod (elek­trič­na energija) pre­poz­nat­ljiv u EU”, iz­ja­vi­la je Du­brav­ka Br­kić.

Ko­men­ti­ra­ju­ći stu­pa­nje na sna­gu no­vog Za­ko­na o OIE i vi­so­ko­učin­ko­vi­toj ko­ge­ne­ra­ci­ji, Zlat­ko Zmi­ja­re­vić je pri­mi­je­tio ka­ko je za­vr­ši­lo raz­dob­lje zas­ta­rje­log obli­ka po­ti­ca­nja ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je. “Kup­ci će i da­lje, i u ve­ćoj mje­ri, su­dje­lo­va­ti u tro­ško­vi­ma po­ti­ca­nja ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je”, re­kao je Zlat­ko Zmi­ja­re­vić te na­gla­sio ka­ko su “pred na­ma tr­žiš­no zas­no­va­ni obli­ci po­ti­ca­nja ko­ji ma­nje op­te­re­ću­ju druš­tvo, a omo­gu­ću­ju uz­let ku­pa­ca s vlas­ti­tom pro­izvod­njom ener­gi­je te in­te­li­gent­nog uprav­lja­nja po­troš­njom. Ove pro­mje­ne put su pre­ma in­te­li­gent­ni­jem i odr­ži­vi­jem ener­get­skom sek­to­ru”.

P. GLEBOV/PIXSELL

Zlat­ko Zmi­ja­re­vić, sa­mos­tal­ni struč­njak HERA-e

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.