Hr­va­ti ni­su prestali putovati u Bruxel­les

Bez stra­ha U put­nič­kim agen­ci­ja­ma Kom­pas i Atlas ka­žu da se u glav­ni grad Bel­gi­je od­la­zi kao i pri­je na­pa­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Za raz­li­ku od ove si­tu­aci­je, proš­lo­go­diš­nji te­ro­ris­tič­ki udar na Pa­riz ta­da je snaž­no sma­njio broj od­la­za­ka hr­vat­skih put­ni­ka u eu­rop­ska odre­di­šta

Hr­vat­ski se put­ni­ci oči­to ni­su upla­ši­li bri­sel­skih eks­plo­zi­ja, pa i da­lje pu­tu­ju u glav­ni grad Bel­gi­je.

“Za raz­li­ku od proš­lo­go­diš­njih do­ga­đa­ja i na­pa­da u Pa­ri­zu, ko­ji su se ite­ka­ko odra­zi­li na pu­to­va­nja u ino­zem­ne, pr­vens­tve­no eu­rop­ske des­ti­na­ci­je, te­ro­ris­tič­ki na­pad u Bruxel­le­su ni­je do­veo do ot­ka­zi­va­nja aran­žma­na ili po­la­za­ka. Vje­ro­jat­no su se na­ši put­ni­ci već ne­ka­ko ‘na­vik­nu­li’ na ovak­ve si­tu­aci­je jer je na­kon pa­ri­ških do­ga­đa­ja sli­ka bi­la pot­pu­no dru­ga­či­ja od da­naš­nje”, re­kao nam je To­mis­lav Ke­ro iz tu­ris­tič­ke agen­ci­je Kom­pas. Iako su u toj agen­ci­ji već u uto­rak uju­tro, na­kon bri­sel­skih tra­gič­kih do­ga­đa­ja, bi­li sprem­ni na po­zi­ve s ob­zi­rom na oko 2000 nji­ho­vih put­ni­ka ko­ji ovih da­na kre­će na put auto­bu­si­ma i zra­ko­plo­vi­ma, ot­ka­zi­va­nja zbog si­gur­nos­ne si­tu­aci­je i ri­zi­ka pu­to­va­nja ni­je bi­lo. “Re­zer­va­ci­je i bo­oking pu­to­va­nja za na­do­la­ze­ći pe­ri­od se ne­sme­ta­no nas­tav­lja, ne pri­mje­ću­je­mo zas­toj ili pad za­ni­ma­nja hr­vat­skih put­ni­ka za pu­to­va­nje u ino­zem­s­tvo. Iz­u­ze­tak su ne­ki bli­sko­is­toč­ne zem­lje po­put Egip­ta, Jor­da­na, Tu­ni­sa te u no­vi­je vri­je­me Tur­ske”, re­kao nam je Ke­ro.

Slič­no je i u dru­gim agen­ci­ja­ma, pa ta­ko ni u Atla­su na­kon te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Bruxel­le­su ni­su pri­mi­je­ti­li ot­ka­zi­va­nja pu­to­va­nja do­ma­ćih put­ni­ka, pa ni u glav­ni bel­gij­ski grad, u ko­ji nji­ho­vi kli­jen­ti naj­češ­će pu­tu­ju pos­lov­no.

U agen­ci­ji Ka­ta­ri­ne li­ne ka­žu da “sva­ka iz­van­red­na si­tu­aci­ja utje­če na pro­mje­ne raz­miš­lja­nja gos­ti­ju, pa osim te­ro­ris­tič­kih ak­tiv­nos­ti na to utje­ču i raz­ne epi­de­mi­je, kao npr. ebo­la, MERS i zi­ka vi­rus. Iz to­ga raz­lo­ga pa­te des­ti­na­ci­je kao što su Juž­na Afri­ka ili Sred­nja Ame­ri­ka, a u ko­je na­ša agen­ci­ja ša­lje do­ma­će put­ni­ke”, re­kao nam je Goran Bi­lja­ko­vić iz Ka­ta­ri­na li­ne.

“Na­da­mo se da će­mo po­no­vi­ti lanj­ske broj­ke­ne oče­ku­je­mo po­ve­ća­nje una­toč ten­den­ci­ji da će se ka­pa­ci­te­ti u se­zo­ni na­pu­ni­ti ra­ni­je ne­go obič­no, no ho­tel­ski ka­pa­ci­te­ti u Hr­vat­skoj su ogra­ni­če­ni pa ne­ma pu­no pros­to­ra za po­ve­ća­ni broj do­la­za­ka.

Gos­te na­vik­nu­te na all in­clu­si­ve re­sor­te u Egip­tu, Tu­ni­su ili Tur­skoj ne mo­že­mo pri­vu­ći pri­vat­nim smje­šta­jem”, ka­že Bi­lja­no­vić.

U Kom­pa­su doz­na­je­mo i da su naj­a­ve za ovo­go­diš­nju tu­ris­tič­ku se­zo­nu u Hr­vat­skoj pre­ma sta­nju bo­okin­ga od­lič­ne. “Hr­vat­ska se opet po­ka­zu­je kao jed­na od naj­po­želj­ni­jih des­ti­na­ci­ja na Me­di­te­ra­nu”, ka­že Ke­ro, te uka­zu­je na po­rast do­la­za­ka s ne­tra­di­ci­onal­nih tr­ži­šta po­put Li­ba­no­na, Ma­le­zi­je, In­di­je, Ko­lum­bi­je, Mek­si­ka.

IVA­NA IVANOVIĆ/

U Bruxel­les se naj­češ­će pu­tu­je pos­lov­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.