HRT po­di­že kre­dit od 80 mil. ku­na

Ugro­že­na lik­vid­nost NO HRT-a će ras­prav­lja­ti o re­vi­zi­ji pro­je­ka­ta biv­šeg rav­na­te­lja G. Rad­ma­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vr­ši­telj duž­nos­ti glav­nog rav­na­te­lja HRT-a Si­ni­ša Ko­va­čić u če­t­vr­tak se obra­tio za­pos­le­ni­ci­ma oba­vi­jes­tiv­ši ih da se jav­na ra­di­ote­le­vi­zi­ja zbog osi­gu­ra­nje te­ku­će lik­vid­nos­ti tre­ba kre­dit­no za­du­ži­ti za oko 80 mi­li­ju­na ku­na, iako je biv­ša upra­va kra­jem ve­lja­če u pri­op­će­nju is­ti­ca­la da je HRT proš­le go­di­ne os­tva­rio čak 56,9 mi­li­ju­na ku­na ope­ra­tiv­ne do­bi­ti.

Ka­ko se doz­na­je, v. d. glav­nog rav­na­te­lja Si­ni­ša Ko­va­čić će o raz­lo­zi­ma za no­vo kre­dit­no za­du­že­nje iz­vi­jes­ti­ti Nad­zor­ni od­bor HRT-a. Nad­zor­ni od­bor će, iz­me­đu os­ta­lo­ga, ras­prav­lja­ti o na­la­zi­ma in­ter­ne re­vi­zi­je o pro­jek­ti­ma ti­je­kom man­da­ta biv­šeg, ne­dav­no smi­je­nje­nog glav­nog rav­na­te­lja Go­ra­na Rad­ma­na.

Na HRTu se oče­ku­je da pra­ve re­zul­ta­te pos­lo­va­nja u iz­van­red­nom nad­zo­ru is­tra­ži i dr­žav­na re­vi­zi­ja i to u po­s­ljed­nje tri go­di­ne man­da­ta biv­še upra­ve, od­nos­no u ras­po­nu od 2013. do 2015. Pre­ma po­s­ljed­njem iz­vješ­ću o pos­lo­va­nju HRTa za 2015. go­di­nu, a iza ko­jeg je sta­jao ne­dav­no raz­ri­je­še­ni rav­na­telj pos­lo­va­nja Boris Sruk, os­tva­re­nom do­bi­ti od 56,9 mi­li­ju­na ku­na bio je “nas­tav­ljen trend po­zi­tiv­no­ga pos­lo­va­nja, po­di­za­nja pro­duk­tiv­nos­ti te ukup­ne učin­ko­vi­tos­ti ko­ji je za­po­čeo pro­ved­bom Pro­gra­ma res­truk­tu­ri­ra­nja sre­di­nom 2013. go­di­ne”.

Ka­ko se s jav­ne te­le­vi­zi­je ta­da is­ti­ca­lo, za­hva­lju­ju­ći tim re­zul­ta­ti­ma “stvo­re­ni su te­me­lji za du­go­ro­čan odr­ži­vi stra­te­ški ra­zvoj i sta­bil­nost pos­lo­va­nja Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.