Po­ti­ču udru­ži­va­nje OPG-ova

Odr­ži­vi ra­zvoj

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mre­ža

za odr­ži­vi ra­zvoj Hr­vat­ske pred­sta­vi­la je u če­t­vr­tak pro­jekt udru­ži­va­nja pro­izvo­đa­ča, od­nos­no kon­cept po­ti­ca­nja pro­izvod­nje po­ljo­pri­vred­nih i pre­hram­be­nih pro­izvo­da i nji­ho­va pla­sma­na na do­ma­ća i stra­na tr­ži­šta. Cilj je, ka­ko je is­tak­nu­to, okrup­ni­ti bran­šu, ci­lja­no seg­men­te ma­log i sred­njeg gos­po­dar­stva, i osi­gu­ra­ti vi­sok stu­panj kva­li­te­te i kon­ku­rent­nos­ti u seg­men­tu do­ma­ćih tr­ži­šta, tu­ris­tič­ke po­nu­de, HoReCa ka­na­la, ali is­to ta­ko za tr­ži­šta sa sklo­noš­ću pre­ma pre­mi­um pro­izvo­di­ma.

MARKO PR­PIĆ/PIXSELL

Vo­di­telj ra­zvo­ja GoGre­en-a Ala­na Sla­par

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.