Kon­zum ove go­di­ne tra­ži 700 se­zon­skih dje­lat­ni­ka

No­va za­pos­le­nja Na­tje­čaj je otvo­ren za po­zi­ci­je pro­da­va­ča, me­sa­ra, skla­di­šta­ra i vo­za­ča u vi­še od 60 hr­vat­skih gra­do­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kon­zum ove go­di­ne tra­ži čak 700 se­zon­skih dje­lat­ni­ka za svo­je pro­da­va­oni­ce duž ci­je­le oba­le. Na­tje­čaj je otvo­ren za po­zi­ci­je pro­da­va­ča, me­sa­ra, skla­di­šta­ra i vo­za­ča u vi­še od 60 gra­do­va i mjes­ta od Uma­ga do Cav­ta­ta, a pri­li­ku za se­zon­ski rad do­bit će i ne­ko­li­ko sto­ti­na stu­de­na­ta. Rad u is­kus­nom ti­mu Kon­zu­ma pri­li­ka je za stje­ca­nje is­kus­tva, ali i do­ka­zi­va­nje, jer oni naj­bo­lji do­bit će pri­li­ku za stal­no za­pos­le­nje i na­pre­do­va­nje u kom­pa­ni­ji. “Svoj us­pjeh i ti­tu­lu vo­de­ćeg ma­lo­pro­daj­nog lan­ca u Hr­vat­skoj, Kon­zum sma­tra zas­lu­gom svo­jih za­pos­le­ni­ka, nji­ho­vog ra­da, struč­nos­ti i od­no­sa pre­ma kup­ci­ma i part­ne­ri­ma. Sto­ga pu­no ula­že­mo u oda­bir naj­bo­ljih ka­dro­va, pru­ža­nje do­dat­nih edu­ka­ci­ja za­pos­le­ni­ci­ma i pred­la­ga­nje naj­bo­ljih rje­še­nja za ra­zvoj ka­ri­je­ra i nji­hov osob­ni ra­zvoj”, ka­že Ma­ša Je­lić, di­rek­to­ri­ca ljud­skih re­sur­sa u Kon­zu­mu.

“Kon­zum, kao naj­ve­ći pos­lo­da­vac u Hr­vat­skoj s vi­še od 12.500 za­pos­le­ni­ka, kon­ti­nu­ira­no otva­ra broj­ne pri­li­ke za za­poš­lja­va­nje i rad u iz­a­zov­nom i po­ti­caj­nom okru­že­nju, a za oče­ki­va­nja do­ma­ćih i stra­nih ku­pa­ca u se­zo­ni se po­seb­no pri­pre­ma­mo”, na­gla­si­la je Ma­ša Je­lić.

DA­VOR PUKLAVEC/PIXSELL

Kon­zu­mo­va tr­go­vi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.