Uz Že­lje­za­ru Sme­de­re­vo Ki­ne­zi ku­pu­ju i RTB Bor

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Za lo­še sta­nje u ko­jem se na­la­zi RTB Bor ni­je kri­va sa­mo ni­ska ci­je­na ba­kra, već i lo­še uprav­lja­nje

Una­toč to­me što re­zul­ta­ti McKin­seye­ve ana­li­ze RTBa Bor ni­su jav­no poz­na­ti, list Po­li­ti­ka do­no­si ne­ke po­je­di­nos­ti. Pri­je sve­ga, iz­vjes­ne su ka­drov­ske pro­mje­ne na če­lu kom­pa­ni­je. To je po­t­vr­dio i sr­p­ski mi­nis­tar gos­po­dar­stva Želj­ko Ser­tić ko­ji je iz­ja­vio za Ta­njug da su struč­nja­ci ame­rič­ke kon­zul­tant­ske ku­će “po­t­vr­di­li naš strah da je po­treb­na pro­mje­na u uprav­lja­nju po­du­ze­ćem i teh­no­lo­škim pro­ce­si­ma”.

Za Po­li­ti­ku je slič­nu iz­ja­vu dao i Lju­bi­ša Milj­ko­vić, pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta ru­da­ra Sr­bi­je, ko­ji je imao uvid u McKin­seye­vu stu­di­ju sta­nja. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ta ana­li­za uka­za­la je na ne­ko­li­ko glav­nih pro­ble­ma, kao što su ne­dos­ta­tak svje­žeg ka­pi­ta­la, lo­še ru­ko­vo­đe­nje i vi­šak ad­mi­nis­tra­ci­je.

“Ka­da je ri­ječ o fi­nan­ci­ja­ma, struč­nja­ci iz McKin­seya is­tak­nu­li su da je nuž­no ‘upum­pa­ti’ 45 do 50 mi­li­ju­na do­la­ra svje­žeg ka­pi­ta­la u RTB Bor da bi u ovak­vim okol­nos­ti- ma i pod ne­pro­mi­je­nje­nim tr­žiš­nim uvje­ti­ma mo­gao funk­ci­oni­ra­ti”, ka­že Milj­ko­vić.

Za lo­še sta­nje u ko­jem se kom­pa­ni­ja na­la­zi ni­je kri­va sa­mo ni­ska ci­je­na ba­kra, već i lo­še uprav­lja­nje, tzv. su­bjek­tiv­ni fak­tor, do­da­je Po­li­ti­kin su­go­vor­nik.

MMF: Pro­da­ja ili ste­čaj

Na če­lu kom­pa­ni­je iz Bo­ra na­la­zi se Bla­go­je Spa­skov­ski(68), ko­ji je na tu po­zi­ci­ju an­ga­ži­ran kao umi­rov­lje­nik, a pre­ma tvrd­nja­ma sin­di­ka­lis­ta on ni­je je­di­ni umi­rov­lje­nik na uprav­ljač­koj funk­ci­ji u toj kom­pa­ni­ji.

Sin­di­ka­list Milj­ko­vić do­da­je da su struč­nja­ci iz McKin­seya uka­za­li na to da no­va to­pi­oni­ca ni­je is­ko­ri­šte­na u do­volj­noj mje­ri i da stva­ra gu­bit­ke, una­toč inves­ti­ci­ja­ma ve­ćim 300 mi­li­ju­na eura.

On objaš­nja­va i da je stu­di­ja po­ka­za­la ka­ko RTB Bor ne po­štu­je stan­dar­de si­gur­nos­ti i za­šti­te na ra­du i da su zbog to­ga čes­te te­ške oz­lje­de rad­ni­ka.

Pre­ma nes­luž­be­nim saz­na­nji­ma Po­li­ti­ke, u kom­pa­ni­ji ima i vi­ška za­pos­le­nih, pa se ta­ko pro­cje­nju­je da je u ad­mi­nis­tra­ci­ji od 1500 do 2000 su­viš­nih, dok je u Bo­ru tre­nut­no za­pos­le­no oko 5000 rad­ni­ka.

Pre­ma naj­a­va­ma ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra RTBa Bor Bla­go­ja Spa­skov­skog, do kra­ja ovog mje­se­ca iz kom­pa­ni­je bi tre­ba­lo oti­ći od 800 do 900 rad­ni­ka, dok se bu­duć­nost bor­skog me­ta­lur­škog di­va mo­ra ri­je­ši­ti do 31. svib­nja, ka­da is­tje­če dr­žav­na za­šti­ta od vje­rov­ni­ka. Sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić je RTB Bor oz­na­čio kao pro­blem broj je­dan gos­po­dar­stva u toj dr­ža­vi i sva­ka­ko bi že­lio jav­nos­ti po­nu­di­ti rje­še­nje dok tra­je pre­diz­bor­na kam­pa­nja. A rje­še­nja su sa­mo dva, jer pre­ma do­go­vo­ru s MMFom za kom­pa­ni­je u dr­žav­nom vlas­niš­tvu pre­dvi­đe­na su ta­ko­zva­na čis­ta rje­še­nja: pro­da­ja ili ste­čaj. Vu­čić je gos­tu­ju­ći na TV Hap­py objas­nio ka­ko je Sr­bi­ji, ka­da je ri­ječ o Bo­ru, nuž­na i pot­po­ra Svjet­ske ban­ke. Pos­tav­lja se pi­ta­nje ho­će li će me­đu­na­rod­ne fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je odo­bri­ti po­nov­no “upum­pa­va­nje” svje­žeg ka­pi­ta­la u RTB Bor, či­ji su du­go­vi ve­ći od mi­li­jar­du eura. Po­li­ti­ki­ni iz­vo­ri ka­žu da za tu me­ta­lur­šku kom­pa­ni­ju ima za­in­te­re­si­ra­nih i da po­ten­ci-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.