TVORNICU NOŽEVA

ZEPTER KU­PIO NJE­MAČ­KU

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Kom­pa­ni­ja Zepter In­ter­na­ti­onal, u vlas­niš­tvu sr­p­skog po­du­zet­ni­ka Phi­li­pa Zep­te­ra, pri­op­ći­la je da je ku­pi­la naj­sta­ri­ju nje­mač­ku tvornicu noževa Felix iz So­lin­ge­na za 120 mi­li­ju­na eura. No­že­vi i dru­gi pro­izvo­di tvor­ni­ce iz So­lin­ge­na iz­vo­ze se u vi­še od 60 ze­ma­lja. Tvor­ni­ca je os­no­va­na 1843. go­di­ne kao obi­telj­ska ko­vač­ni­ca, a ubr­zo je pre­ras­la u jed­nu od naj­poz­na­ti­jih tvor­ni­ca noževa. No­že­vi iz So­lin­ge­na pro­izvo­de se ruč­no i za vri­je­me obra­de pro­la­ze kroz 45 raz­li­či­tih fa­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.