ČAK 87,8 POS­TO

DO­BIT AIK BAN­KE VE­ĆA

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

AIK ban­ka, ko­ja pos­lu­je u sklo­pu MK Gro­upa Mi­odra­ga Kos­ti­ća, proš­le go­di­ne je os­tva­ri­la ne­to do­bit od 3,4 mi­li­jar­de di­na­ra, što je rast od 87,8% u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je. Do­bit ban­ke u pr­vih de­vet mje­se­ci iz­no­si­la je go­to­vo če­ti­ri mi­li­jar­de, ali je u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju za­bi­lje­žen gu­bi­tak zbog po­ve­ća­nih ot­pi­sa i re­zer­vi­ra­nja. Pri­hod od ka­ma­ta AIK-a proš­le go­di­ne pao je 3,9 pos­to na ne­pu­nih 10 mi­li­jar­di di­na­ra, ali je do­bit od ka­ma­ta po­ras­la 6,1%, na 7,1 mi­li­jar­du di­na­ra. Pri­hod od nak­na­da i pro­vi­zi­ja po­ras­tao je 10,1% na 1,07 mi­li­jar­di di­na­ra, dok je do­bit od njih sko­či­la 7,4%, na 878,6 mi­li­ju­na di­na­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.