MAKEDONSKE RUDNIKE

BUGARIMA KONCESIJA ZA

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Bu­gar­ska kom­pa­ni­ja Mins­troj no­vi je kon­ce­si­onar ma­ke­don­skih rud­ni­ka olo­va i cin­ka To­ra­ni­ca i Zle­to­vo. Hris­ti­jan De­lev, za­mje­nik ma­ke­don­skog mi­nis­tra za eko­no­mi­ju, re­kao je da su u na­tje­ča­ju su­dje­lo­va­li bu­gar­ski Mins­troj, ru­ski Sol­vej i Gra­đe­vin­ski ins­ti­tut. Bu­gar­ska kom­pa­ni­ja uze­la je makedonske rudnike pod kon­ce­si­ju na 30 go­di­na, a go­diš­nje će pla­ća­ti dva mi­li­ju­na eura. Ma­ke­don­skim rud­ni­ci­ma uprav­lja­la je jed­na in­dij­ska kom­pa­ni­ja, ali je mi­nis­tar­stvo eko­no­mi­je ra­ski­nu­lo ugo­vor zbog ne­pla­ća­nja kon­ce­sij­ske nak­na­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.