Zas­ta­va se još na­da da će je spa­si­ti ru­ski GAZ

Pos­lov­na su­rad­nja Izas­lans­tvo ru­ske kom­pa­ni­je po­sje­tit će Kra­gu­je­vac u trav­nju da is­pi­ta mo­guć­nost pro­izvod­nje ka­mi­ona u Sr­bi­ji

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

UGru­pi Zas­ta­va vo­zi­la, či­jim po­du­ze­ći­ma je uki­nu­ta za­šti­ta od vje­rov­ni­ka, ste­čaj­ni pos­tu­pak još ni­je po­kre­nut, a oče­ku­je se da će se to do­go­di­ti na­kon 31. svib­nja, ka­da i kom­pa­ni­ja­ma pro­gla­še­nim u Sr­bi­ji za stra­te­ške, is­ti­če raz­dob­lje u ko­jem ni­je bi­la mo­gu­ća pri­sil­na na­pla­ta du­go­va.

Me­đu­tim, u Zas­ta­vi se i da­lje na­da­ju da to ne­će bi­ti kraj pro­izvod­nje te­ret­nih i pri­ključ­nih vo­zi­la u Kra­gu­jev­cu, jer vje­ru­ju u mo­gu­će part­ner­stvo s ru­skim GAZom, bu­du­ći da su se s nji­ho­vim pred­stav­ni­ci­ma sas­ta­li na upra­vo za­vr­še­nom BG Car Showu. Ka­ko doz­na­je list Da­nas, do­go­vo­re­no je da izas­lans­tvo ru­skog pro­izvo­đa­ča u trav­nju po­sje­ti Kra­gu­je­vac, ka­ko bi se upoz­na­li s mo­guć­nos­ti­ma za­jed­nič­ke pro­izvod­nje ne­kog od nji­ho­vih vo­zi­la u Sr­bi­ji.

Čel­ni­ci Zas­ta­ve su kra­jem proš­le go­di­ne bi­li u GAZu, gdje su s upra­vom te kom­pa­ni­je za­po­če­li raz­go­vo­re o mo­guć­nos­ti­ma us­pos­tav­lja­nja pos­lov­ne su­rad­nje dvi­ju kom­pa­ni­ja.

Dr­ža­va je, u me­đu­vre­me­nu, Zas­ta­vi uki­nu­la za­šti­tu od vje­rov­ni­ka, a rad­ni­ci­ma po­nu­di­la no­vi so­ci­jal­ni pro­gram, za ko­ji se ni­je opre­di­je­li­lo sa­mo pet pre­os­ta­lih rad­ni­ka tvor­ni­ce ka­mi­ona, ko­ja je ne­kad ima­la ne­ko­li­ko ti­su­ća za­pos­le­nih i go­diš­nje, u part­ner­stvu s ta­li­jan­skim Ive­com, pro­izvo­di­la do 10.000 la­kih i sred­njih gos­po­dar­skih vo­zi­la.

Nas­tavk pro­izvod­nje oče­ku­ju i u Zas­ta­vi INPRO, či­jim rad­ni­ci­ma je, iako ima­ju do­volj­no pos­la, dr­ža­va, ta­ko­đer, po­nu­di­la so­ci­jal­ni pro­gram. Za do­bro­volj­ni od­la­zak iz tvor­ni­ce već se pri­ja­vi­lo sto­ti­njak od ukup­no 340 za­pos­le­nih u toj tvor­ni­ci.

U Zas­ta­vi INPRO za Da­nas su rek­li ka­ko su oba­vi­je­še­ni da je du­go­go­diš­nji pos­lov­ni part­ner te tvor­ni­ce, fran­cu­ska kom­pa­ni­ja Tri­ga­no, od­lu­či­la os­no­va­ti tvrt­ku za pro­izvod­nju pri­ključ­nih vo­zi­la u Kra­gu­jev­cu.

PD

Ne­kad je Zas­ta­va pro­izvo­di­la 10.000 la­kih i sred­njih gos­po­dar­skih vo­zi­la go­diš­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.