Čer­no­bil do­bi­va ‘sto­ljet­ni’ sar­ko­fag

Traj­no rje­še­nje Iz­grad­nja naj­ve­će mo­bil­ne gra­đe­vi­ne na svi­je­tu sta­ja­la je 1,5 mi­li­jar­di eura

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uoči 30. ob­ljet­ni­ce ka­tas­tro­fe čer­no­bil­ske nuk­le­ar­ke do­vr­še­na je iz­grad­nja no­vog sar­ko­fa­ga ko­ji bi tre­bao za­us­ta­vi­ti zra­če­nje za slje­de­ćih sto­ti­nu go­di­na. Sar­ko­fag pod na­zi­vom NSC (New Sa­fe Con­fi­ne­ment) te­ži 30.000 to­na i tre­nut­no je naj­ve­ća mo­bil­na gra­đe­vi­na na svi­je­tu.

Na­ime, sar­ko­fag na ko­jem se ra­di od 2010. do kra­ja go­di­ne bi­ti će “na­vu­čen” iz­nad fa­tal­nog če­t­vr­tog re­ak­to­ra čer­no­bil­ske nuk­le­ar­ke. Pos­to­je­ći je sar­ko­fag dos­ta ošte­ćen, a NSC će omo­gu­ći­ti da se os­ta­ci re­ak­to­ra si­gur­no de­mon­ti­ra­ju. “Već smo proš­li kroz ci­je­li niz vr­lo ri­zič­nih fa­za”, ka­že za Re­uters Vin­ce No­vak, di­rek­tor nuk­le­ar­ne si­gur­no­si u Eu­rop­skoj ban­ci za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD).

Ta je ins­ti­tu­ci­ja uprav­lja­la pri­kup­lja­njem nov­ca za NSC ko­ji je sta­jao 1,5 mi­li­jar­di eura, a no­vac je do­ni­ra­lo 40 dr­ža­va. Me­đu­tim, i na­kon što NSC pre­kri­je re­ak­tor, okol­no po­dru­čje ve­li­či­ne Luk­sem­bur­ga i da­lje će os­ta­ti ne­na­se­lje­no, a ulaz u tu zo­nu stro­go ogra­ni­čen kao što je već tri de­set­lje­ća. Pod­sje­ti­mo, 26. trav­nja 1986. eks­plo­di­rao je če­t­vr­ti re­ak­tor ukra­jin­ske nuk­le­ar­ne elek­tra­ne Vla­di­mir Ilič Le­njin.

Uz­ro­ci eks­plo­zi­je još su uvi­jek ne­ra­zjaš­nje­ni, a pre­ma služ­be­noj ver­zi­ji naj­ve­ću nuk­le­ar­nu ha­va­ri­ju u po­vi­jes­ti uz­ro­ko­vao je po­kus s pum­pa­ma vo­de za hla­đe­nje re­ak­to­ra. U ne­sre­ći je po­gi­nu­la 31 oso­ba, no još su ti­su­će kas­ni­je obo­lje­le od kar­ci­no­ma kao po­s­lje­di­ce iz­lo­že­nos­ti nuk­le­ar­nom zra­če­nju.

RE­UTERS

NSC bit će na­vu­čen iz­nad re­ak­to­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.