BR­ZOG IN­TER­NE­TA

ENEL ULA­ŽE U ŠI­RE­NJE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ta­li­jan­sko dr­žav­no elek­tro­ener­get­sko po­du­ze­će Enel naj­a­vi­lo je da je sprem­no po­du­pri­je­ti ra­zvoj mre­že za ul­tra­br­zi ši­ro­ko­po­jas­ni pris­tup In­ter­ne­tu u Ita­li­ji ula­ga­njem oko 2,5 mi­li­jar­di eura. Enel upra­vo kre­će s ugrad­njom no­ve ge­ne­ra­ci­je “pa­met­nih” ure­đa­ja za mje­re­nje po­troš­nje stru­je u 33 mi­li­ju­na ku­ćans­ta­va u Ita­li­ji, pa pred­la­žu da se nji­ho­ve ci­je­vi upo­tri­je­be i za po­la­ga­nje op­tič­kih ka­blo­va. Plan će u pr­vih ne­ko­li­ko go­di­na re­ali­za­ci­je obu­hva­ti­ti oko 7,5 mi­li­ju­na ku­ćans­ta­va. Ra­zvoj mre­že za ši­ro­ko­po­jas­ni in­ter­net glav­ni je pri­ori­tet pre­mi­je­ra Mat­tea Ren­zi­ja.

Da­ju 2,5 ml­rd. eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.