Kup­nja Syn­gen­te pla­ši Ame­ri­kan­ce

Po­li­ti­ča­ri na no­ga­ma Upit­na je si­gur­nost hra­ne

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Iako je švi­car­ska kom­pa­ni­ja, Syn­gen­ti­no bi­oteh­no­lo­ško pos­lo­va­nje na­la­zi se na ame­rič­kom tlu

Ki­ne­ska kup­nja švi­car­ske kom­pa­ni­je Syn­gen­ta iz­a­zva­la je val za­bri­nu­tos­ti me­đu ame­rič­kim vi­so­kim duž­nos­ni­ci­ma. Je­dan od njih, re­pu­bli­kan­ski se­na­tor iz Iowe Chuck Gra­ss­ley ko­ji pred­sje­da se­nat­skim Pra­vo­sud­nim od­bo­rom sma­tra da je ovi­me ugro­že­na ne sa­mo ame­rič­ka na­ci­onal­na si­gur­nost već i bu­duć­nost ame­rič­ke po­ljo­pri­vre­de. Gra­ss­ley sma­tra i se Ki­ni otva­ra put ka kon­tro­li­ra­nju tr­ži­šta GMO hra­ne i sje­me­na so­je.

“Hra­na i po­ljo­pri­vre­da dio su na­ci­onal­ne kri­tič­ne in­fras­truk­tu­re, a ovo spa­ja­nje im- pli­ci­ra pi­ta­nja po na­ci­onal­nu si­gur­nost”, re­kao je Gra­ss­ley u ra­dio in­ter­v­juu za ame­rič­ku ra­di­opos­ta­ju u sri­je­du. Iako je ri­ječ o švi­car­skoj kom­pa­ni­ji, Syn­gen­ti­no bi­oteh­no­lo­ško pos­lo­va­nje na­la­zi se na ame­rič­kom tlu. To je raz­log sve ve­će za­bri­nu­tos­ti jer se ChemChi­na za Syn­gen­tu od­lu­či­la, iz­me­đu os­ta­log, i zbog nji­ho­va sje­men­skog por­t­fe­lja ko­jim pla­ni­ra­ju rje­ši­ti pro­blem ki­ne­skog ne­dos­tat­ka hra­ne.

No pro­blem je što je Ki­na i naj­ve­će ame­rič­ko iz­voz­no tr­ži­šte, pa bi i ki­ne­ska kon­tro­la ko­je je sje­me pri­hvat­lji­vo, a ko­je ne, uve­li­ke utje­ca­la na nji­ho­vu pro­izvod­nju. Spo­ra­zum dvi­ju kom­pa­ni­ja pos­tig­nut u ve­lja­či i vri­je­dan 44 mi­li­jar­de do­la­ra još uvi­jek če­ka odo­bre­nje ame­rič­kog Od­bo­ra za stra­na ula­ga­nja (CFIUS) ko­ji do sa­da ni­kad ni­je od­bio ni­ti je­dan zah­tjev zbog za­bri­nu­tos­ti oko si­gur­nos­ti hra­ne.

RE­UTERS

Se­na­tor iz Iowe Chuck Gra­ss­ley pri­bo­ja­va se za na­ci­onal­nu si­gur­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.