Od­ba­če­na tuž­ba pro­tiv Trum­po­ve agen­ci­je zbog ne­dos­tat­ka do­ka­za

Bez za­do­volj­šti­ne Tvrd­nje ja­maj­kan­ske ma­ne­ken­ke pa­le u vo­du

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Wa­shin­g­ton Ame­rič­ki sa­vez­ni sud od­ba­cio je tuž­bu pro­tiv ma­ne­ken­ske agen­ci­je Do­nal­da Trum­pa zbog ne­dos­tat­ka do­ka­za da su ma­ne­ken­ke pre­va­re­ne za pla­ću, a dr­ža­va na zah­tje­vi­ma za vi­za­ma. Sut­ki­nja Ana­li­sa Tor­res pre­su­di­la je ka­ko Alexia Pal­mer, mo­del po­ri­jek­lom s Ja­maj­ke ko­ja je tu­ži­la Trum­po­vu agen­ci­ju, ni­je pru­ži­la do­volj­no do­ka­za da je agen­ci­ja kri­vo­tvo­ri­la po­dat­ke u zah­tje­vi­ma za vi­ze. Na­ime, ino­zem­ne ma­ne­ken­ke do­la­zi­le su u SAD ra­di­ti za agen­ci­ju Mo­del Ma­na­ge­ment na te­me­lju rad­nih vi­za ko­je se u pra­vi­lu odo­bra­va­ju za vi­so­kok­va­li­fi­ci­ra­nu rad­nu sna­gu, po­put in­že­nje­ra.

Osim to­ga, Alexia Pal­mer je tvr­di­la ka­ko joj je agen­ci­ja obe­ća­la u tro­go­diš­njem ugo­vo­ru go­diš­nju pla­ću od 75.000 do­la­ra, a do­bi­la je sa­mo 3880,75 do­la­ra. Sud je ut­vr­dio ka­ko tu­ži­te­lji­ca ni­je do­ka­za­la da je odra­di­la po­tre­ban broj sa­ti na­ve­den u ugo­vo­ru. Ina­če, pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Do­nald Trump u svo­joj kam­pa­nji is­ti­če ka­ko će re­for­mi­ra­ti viz­ni sus­tav jer je nji­me la­ko ma­ni­pu­li­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.