Na­še pa­met­ne klu­pe usko­ro će­mo pos­ta­vi­ti u naj­ve­će eu­rop­ske gra­do­ve

Ivan Mr­voš Mla­di ino­va­tor, di­rek­tor tvrt­ke In­clu­de, no­vom ge­ne­ra­ci­jom klu­pa že­li osvo­ji­ti tr­ži­šte Eu­rop­ske uni­je 28 INSTALIRANIH KLU­PA IMA­LO JE 12.000 KO­RIS­NI­KA,

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

So­lin­ska tvrt­ka In­clu­de, ko­ja se u krat­kom vre­me­nu po­zi­ci­oni­ra­la na sam vrh hr­vat­skog i eu­rop­skog tr­ži­šta u pro­izvod­nji pa­met­nih klu­pa, od­lu­či­la je zbog po­ve­ća­nja pro­izvod­nog ka­pa­ci­te­ta po­ja­ča­ti svoj ra­zvoj­ni tim. Hr­vat­ski ino­va­tor Ivan Mr­voš, os­ni­vač tvrt­ke In­clu­de i po­bjed­nik na­tje­ča­ja Pos­lov­nog dnev­ni­ka ‘Hr­vat­ska pa­met Hr­vat­skoj’ u ka­te­go­ri­ji Ino­va­tiv­na Hr­vat­ska, naj­a­vio je već proš­le go­di­ne otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta.

“Bi­li su otvor­ni na­tje­ča­ji za se rad­na mjes­ta za dva Bac­kend (PHP i MySQL) de­ve­lo­pe­ra, jed­nog fron­tend de­ve­lo­pe­ra, jed­nog phyton pro­gra­me­ra, jed­nog R&D in­že­nje­ra stro­jar­stva i tri R&D in­že­nje­ra elek­tro­teh­ni­ke. Ima­li smo sve­ukup­no 120 pri­ja­va na osam rad­nih mjes­ta ko­ja smo otvo­ri­li. Od to­ga smo na dalj­nji raz­go­vor po­zva­li njih 40, a pri­je ne­ko­li­ko da­na smo po­pu­ni­li sva rad­na mjes­ta”, po­jas­nio nam je Ivan Mr­voš, os­ni­vač tvrt­ke.

U In­clu­du is­tu­ču ka­ko će usko­ro pos­ta­ti vo­de­ća eu­rop­ska tvrt­ka na po­dru­čju ra­zvo­ja i pro­izvod­nje pa­met­nih klu­pa, a Mr­voš nam ot­kri­va i da ra­de i na ra­zvo­ju no­vih ino­va­tiv­nih pro­izvo­da.

“Do­sa­daš­nji us­pje­si i na­gra­de, od ko­jih bih iz­dvo­jio na­gra­du za naj­bo­lji hr­vat­ski star­tup 2015. te na­gra­du za naj­bo­lji pro­izvod u ka­te­go­ri­ji Ino­va­tiv­na Hr­vat­ska, pos­tav­lja ovu mla­du, ali ras­tu­ću do­ma­ću tvrt­ku me­đu naj­bo­lje teh­no­lo­ške tvrt­ke u li­je­poj na­šoj”, po­ru­ču­je Mr­voš.

Ka­ko tvr­di, pa­met­na klu­pa, tre­nu­tač­no glav­ni pro­izvod tvrt­ke In­clu­de, zbog svo­jih broj­nih mo­guć­nos­ti i svoj­sta­va is­pu­nja­va sva­kod­nev­ne po­tre­be na­šeg mo­der­nog do­ba, po­ti­ču­ći sen­zi­bi­li­zi­ra­nje jav­nos­ti i po­di­za­nje svi­jes­ti po pi­ta­nju ob­nov­lji­vih i eko­lo­ških iz­vo­ra ener­gi­je.

Pred sam kraj 2015.go­di­ne, u pred­blag­dan­skom pe­ri­odu Mr­voš je jav­nos­ti pred­sta­vio no­vu ge­ne­ra­ci­ju klu­pa “Smart Ben­ch 2” od­nos­no “Pa­met­ne klu­pe 2”. Ka­ko je is­tak­nuo na pred­stav­lja­nju, no­va ver­zi­ja je kva­li­tet­ni­ja i bo­lja od pr­ve klu­pe ko­ja je jav­nost upo- zna­la na­kon ins­ta­li­ra­nja u sr­p­nju u So­li­nu. No­vi mo­del ima so­lar­ne plo­če od 100 W (do sa­da je bi­lo 60 W) za ko­je je pre­dvi­đe­na pro­izvod­nja od 1000 Wh lje­ti ka­da je in­te­ziv­na sun­če­va ener­gi- ja, te 500 Wh zi­mi, ka­da je ma­nje sun­ca. Osim to­ga, ima i sa­mos­ta­lan ba­te­rij­ski sus­tav od 60 Ah što je do­volj­no za tri da­na tra­ja­nja bez sun­če­ve ener­gi­je. No­vos­ti su i dva USB uto­ra na no­voj klu­pi te be­žič­no pu­nje­nje za mobitele.

Mr­voš se po­hva­lio ka­ko je u šest mje­se­ci 28 instaliranih klu­pa ima­lo 12.000 ko­ris­ni­ka, sma­nje­no je oko 440 ki­lo­gra­ma CO2, te je pro­izve­de­no 880 kWh ener­gi­je. Sve za­hva­lju­ju­ći – pa­met­nim klu­pa­ma pr­ve ge­ne­ra­ci­je od ko­jih je pr­va pos­tav­lje­na u So­li­nu, pa za­tim njih šest u su­sjed­noj Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni u Sa­ra­je­vu. “Osim u Hr­vat­skoj, ima­mo i šest klu­pa u Sa­ra­je­vu te če­ti­ri u Ti­va­tu u Cr­noj Go­ri, a usko­ro će­mo i pr­ve mar­ke­tin­ške pri­mjer­ke pos­ta­vi­ti i po glav­nim gra­do­vi­ma dru­gih dr­ža­va Eu­rop­ske uni­je”, naj­av­lju­je Mr­voš.

DA­VOR PUKLAVEC/

Mr­voš is­ti­če ka­ko klu­pa is­pu­nja­va sve zah­tje­ve mo­der­nog do­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.