Su­per­hra­na ko­ja će po­mo­ći u ra­nom ot­kri­va­nju raka de­be­log cri­je­va

Smar­tFo­od Ide­ja stu­dent­skog ti­ma iz Ri­je­ke u bu­duć­nos­ti bi mo­gla spa­si­ti mi­li­ju­ne ži­vo­ta BAK­TE­RI­JA IZ PREHRAMBENOG PRO­IZVO­DA PRE­POZ­NA SPECIFIČNI BIOMARKER,

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

is­ti­ču, do­bi­li od Odje­la za bi­oteh­no­lo­gi­ju Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci, Znans­tve­no – teh­no­lo­gij­skog par­ka STeP Ri, Gra­da Ri­je­ka i Star­tUp in­ku­ba­to­ra. Ono što sli­je­di kons­truk­ci­ja je tak­ve bak­te­ri­je i nje­zi­no is­pi­ti­va­nje u la­bo­ra­to­rij­skim uvje­ti­ma, za ko­je su im po­treb­ni re­sur­si te su tre­nut­no u fa­zi tra­že­nja sred­sta­va pre­ko na­tje­ča­ja, iz fon­do­va, pri­vat­nih inves­ti­to­ra itd. La­bo­ra­to­rij­ska fa­za tra­ja­la bi oko go­di­nu da­na, nas­tav­lja Buk­ša, na­kon če­ga bi na te­me­lju ge­ne­ri­ra­nog in­te­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva pa­ten­ti­ra­li di­zaj­ni­ra­nu bak­te­ri­ju.

“Os­ta­le fa­ze po­put kli­nič­kih is­tra­ži­va­nja, ra­zvo­ja in­dus­trij­ske pro­izvod­nje i di­zaj­na ko­nač­nog pro­izvo­da, pla­ni­ra­mo pro­ves­ti u su­rad­nji s part­ner­skom kom­pa­ni­jom ko­joj bi­smo li­cen­ci­ra­li me­to­du, a ra­di­lo bi se o ne­koj od ve­li­kih far­ma­ce­ut­skih ili bi­oteh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja. Tak­va is­tra­ži­va­nja tre­ba­la bi tra­ja­ti ne­ko­li­ko go­di­na. Pret­pos­tav­lja­mo da je to pra­vo vri­je­me da se ova­kav pro­izvod na­đe na tr­ži­štu jer pro­blem kar­ci­no­ma de­be­log cri­je­va ne je­nja­va, a lju­di još ni­su do­volj­no osvi­je­šte­ni ko­li­ko je važ­na mo­guć­nost ra­nog ot­kri­va­nja u li­je­če­nju te bo­les­ti”, po­ru­či­la je An­drea Buk­ša. “Sa­da nas če­ka rad u la­bo­ra­to­ri­ju, od­nos­no kons­tru­ira­nje ži­vih bak­te­ri­ja i pro­uča­va­nje nji­ho­vog me­ha­niz­ma dje­lo­va­nja u skla­du s na­šim pret­pos­tav­ka­ma. Ra­di se o ni­zu pos­tu­pa­ka ko­ji se te­me­lje na mo­le­ku­lar­noj bi­olo­gi­ji i bi­oteh­no­lo­gi­ji, na­kon ko­jih će­mo do­bi­ti bak­te­ri­ju že­lje­nih svoj­sta­va i po­t­vr­di­ti nje­nu funk­ci­ju u uvje­ti­ma po­put onih kak­vi vla­da­ju u na­šem pro­bav­nom sus­ta­vu.“

An­drea Buk­ša

Smar­tFo­od Is­tra­ži­va­njem znans­tve­nih ra­do­va saz­na­li su da pos­to­je gru­pe is­tra­ži­va­ča ko­ji ra­zvi­ja­ju slič­ne me­to­de ot­kri­va­nja zna­ko­va bo­les­ti, ali se uglav­nom ra­di o raz­li­či­tim pris­tu­pi­ma ko­ji uklju­ču­ju ke­mij­ske spo­je­ve ili dru­ge vr­ste mi­kro­or­ga­ni­za­ma za ot­kri­va­nje zna­ko­va obo­lje­nja. “Uo­bi­ča­je­ne me­to­de di­jag­nos­ti­ke, kao što su la­bo­ra­to­rij­ski tes­to­vi i li­ječ­nič­ki pre­gled, ne pred­stav­lja­ju kon­ku­ren­ci­ju na­šoj me­to­di te mi ne bi­smo iš­li na nji­ho­vo iz­ba­ci­va­nje s tr­ži­šta, već bi naš pro­izvod, bio to jo­gurt, kap­su­le ili ne­ki dru­gi pris­tu­pač­ni oblik, tre­bao do­pri­ni­je­ti kon­ti­nu­ira­nom pra­će­nju zdrav­s­tve­nog sta­nja i oba­vi­jes­ti­ti pa­ci­jen­ta ka­da je vri­je­me za po­sjet li­ječ­ni­ku, od­nos­no pret­ho­di­ti po­t­vr­di i di­jag­no­zi pu­tem tak­vih ko­nven­ci­onal­nih me­to­da”, ka­že An­drea Buk­ša.

Što se tr­ži­šta na ko­je će pla­si­ra­ti svoj pro­izvod ti­če, ci­lja­ju na glo­bal­ne far­ma­ce­ut­ske kom­pa­ni­je i in­dus­tri­je mli­ječ­nih pro­izvo­da s ko­ji­ma že­le sklo­pi­ti ugo­vor o li­cen­ci­ra­nju za pro- iz­vod­nju pro­bi­otič­kih kul­tu­ra te­me­lje­nih na nji­ho­voj me­to­di, a on­da bi oni pre­uze­li pla­sman pro­izvo­da sve do kraj­njih ko­ris­ni­ka oso­ba ko­je spa­da­ju u ri­zič­nu sku­pi­nu za kar­ci­nom de­be­log cri­je­va i ko­ji­ma je po­treb­no kon­ti­nu­ira­no pra­će­nje zdrav­s­tve­nog sta­nja. “Kao fir­ma ne­ma­mo u pla­nu di­rek­t­nu su­rad­nju s tr­go­vač­kim lan­ci­ma, već že­li­mo za­šti­ti­ti in­te­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo i li­cen­ci­ra­ti je far­ma­ce­ut­skim kom­pa­ni­ja­ma ili in­dus­tri­ji mli­ječ­nih pre­ra­đe­vi­na, ko­ja će za­tim pro­ves­ti os­ta­le fa­ze pro­jek­ta i ko­nač­no di­zaj­ni­ra­ti pro­izvod i pla­si­ra­ti ga na tr­ži­šte. Na­kon što na­šu me­to­du za­šti­ti­mo pa­ten­tom , to će otvo­ri­ti mo­guć­nost pla­sma­na na­ših pro­izvo­da di­ljem svi­je­ta upra­vo kroz ugo­vo­re o li­cen­ci­ra­nju, ali na­rav­no u su­rad­nji s part­ne­ri­ma ko­ji­ma bi­smo tu me­to­du li­cen­ci­ra­li”, ka­za­la je čla­ni­ca ti­ma pro­jek­ta Smar­tFo­od. Nji­ho­va bi ulo­ga u sve­mu to­me os­ta­la u kon­tro­li sa­mo­ga pro­ce­sa i kva­li­te­te pro­izvo­da, kao i ra­zvo­ju no­vih pro­izvo­da i me­to­da. Po­treb­no je de­talj­ni­je is­tra­ži­ti tr­ži­šte za kon­kret­ni­ja pre­dvi­đa­nja, ali za po­če­tak bi se pro­izvod mo­gao na­ći na po­li­ca­ma ze­ma­lja za­pad­nog svi­je­ta, bu­du­ći da je i nji­ho­va svi­jest pri­la­go­đe­ni­ja pri­hva­ća­nju no­vih me­to­da pra­će­nja zdrav­lja i me­di­cin­skim pro­izvo­di­ma, na­ro­či­to iz raz­lo­ga što su on­dje tro­ško­vi li­je­če­nja iz­ra­zi­to vi­so­ki.

Mla­di su pro­ak­tiv­ni i sprem­ni uči­ti

Kao naj­ve­će pro­ble­me s ko­ji­ma se svi mla­di s ino­va­tiv­nim ide­ja­ma po­put nji­ho­ve po­ten­ci­jal­no mo­gu su­sres­ti spo­me­nu­te su pre­dra­su­de da su za us­pjeh po­treb­ne go­di­ne is­kus­tva. “Ne­će­mo re­ći da is­kus­tvo ne igra ulo­gu, ali upra­vo su mla­di lju­di u ovom mo­der­nom na­či­nu ži­vo­ta sprem­ni bi­ti pro­ak­tiv­ni, uči­ti i bi­ti mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni. Ne­ma bo­ljeg is­kus­tva ne­go kad po­je­di­nac sam pro­la­zi i svla­da­va iz­a­zo­ve ko­ji ga sna­đu na pu­tu pre­ma re­ali­za­ci­ji nje­go­ve ide­je. Na­rav­no, na tom pu­tu mo­že i mo­ra po­tra­ži­ti po­moć is­kus­ni­je i struč­ni­je oso­be za odre­đe­na po­dru­čja, ako ima tu pri­li­ku. Svje­do­ci smo si­tu­aci­je u na­šoj dr­ža­vi gdje je vr­lo te­ško pro­na­ći po­sao, pa je sve ve­ći na­gla­sak na sa­mo­za­poš­lja­va­nju i po­du­zet­nič­kim pot­hva­ti­ma, a na­še je miš­lje­nje da je naj­bo­lje po­če­ti već u pr­vim stu­dent­skim da­ni­ma, na­rav­no sa­mo uz do­bru ide­ju i men­tor­stvo”, za­klju­či­la je An­drea Buk­ša.

GORAN KO­VA­ČIĆ/PIXSELL

Fi­lip Pe­tro­vić, An­drea Buk­ša, La­ri­sa Man­dić, Ines Ža­rak, Fi­lip So­kol, Mia Kra­pić i Do­ra Kli­so­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.