Da­je­mo pri­li­ku mla­di­ma da ste­če­na zna­nja pri­mje­ne u prak­si

Udru­ga Start-Up Na Ca­re­er Bo­os­te­ru pos­lo­dav­ci, ins­ti­tu­ci­je i udru­ge pre­zen­ti­ra­ju mo­guć­nos­ti za­poš­lja­va­nja mla­dih

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Udru­ga Start Up kroz svo­je pro­jek­te nas­to­ji mla­de upoz­na­ti s jav­nim, pri­vat­nim i ci­vil­nim sek­to­rom te im po­ma­že u us­mje­ra­va­nju ka­ri­je­re ili po­kre­ta­nju vlas­ti­tog biz­ni­sa

Ca­re­er Bo­os­ter, je­dins­tve­ni kon­cept u Hr­vat­skoj, pro­jekt je iza ko­jeg sto­ji Start-Up udru­ga za po­ti­ca­nje po­du­zet­niš­tva i za­poš­lja­va­nje mla­dih lju­di, ko­ji stu­den­ti­ma i mla­di­ma omo­gu­ća­va da stek­nu zna­nja i vje­šti­ne po­treb­ne za br­ži i lak­ši ula­zak na tr­ži­šte ra­da. Do­ga­đaj je za­miš­ljen kao sre­diš­nje mjes­to u sklo­pu ko­jeg pos­lo­dav­ci pre­zen­ti­ra­ju svo­ja po­du­ze­ća i mo­guć­nos­ti za­poš­lja­va­nja mla­dih, a ins­ti­tu­ci­je, or­ga­ni­za­ci­je i udru­ge pred­stav­lja­ju pro­jek­te, pro­gra­me, mje­re i mo­guć­nos­ti usa­vr­ša­va­nja na­mi­je­nje­ne mla­di­ma. U Ri­je­ci je Ca­re­er Bo­os­ter odr­žan na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu od 15. do 17. ožuj­ka, što je bio i po­vod raz­go­vo­ra s idej­nim za­čet­ni­kom pro­jek­ta Ame­lom Ha­dži­pa­ši­ćem iz Start Upa. Po­bli­že nam je po­jas­nio što to zna­či bi­ti po­sred­ni­kom iz­me­đu no­ve rad­ne sna­ge i već pos­to­je­ćih tvrt­ki te is­tak­nuo važ­nos­ti pro­jek­ta na­mi­je­nje­nog po­ve­ća­nju za­poš­lji­vos­ti mla­dih oso­ba. Pri­li­kom otva­ra­nje ri­ječ­ke ina­či­ce Ca­re­er Bo­os­te­ra pod­sje­tio je i na pr­vi Ca­re­er Bo­os­ter odr­žan kra­jem 2015. na Fa­kul­te­tu eko­no­mi­je i tu­riz­ma ‘Dr. Mi­jo Mir­ko­vić’ u Pu­li. “Pr­vo je iz­da­nje re­zul­ti­ra­lo ve­li­kim oda­zi­vom stu­de­na­ta i po­dr­škom svih uklju­če­nih po­du­ze­ća, ins­ti­tu­ci­ja, udru­ga te pre­da­va­ča. Sto­ga smo od­lu­či­li da Ca­re­er Bo­os­ter re­ali­zi­ra­mo i u Ri­je­ci, a usko­ro kre­će i na dru­gim Sve­uči­li­šti­ma u Hr­vat­skoj”, ka­že Ha­dži­pa­šić.

Us­pje­li za­pos­li­ti mla­de

Iz Star­tUp udru­ge po­ru­ču­ju da su svjes­ni broj­nih pro­ble­ma s ko­ji­ma se mla­di su­sre­ću, od ko­jih ne­za­pos­le­nost is­ti­ču kao naj­ve­ći. Mla­di, na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja, te­ško pro­na­la­ze za­pos­le­nje u stru­ci pa im Start Up kroz svo­je pro­jek­te nas­to­ji pru­ži­ti pri­li­ku da pri­mje­ne zna­nje ste­če­no to­kom for­mal­nog obra­zo­va­nja te da usvo­je prak­tič­na zna­nja. Ujed­no se na ovaj na­čin stu­den­ti po­ve­zu­ju i s ko­le­ga­ma iz raz­li­či­tih stru­ka i pos­lo­dav­ci­ma što olak­ša­va i ubr­za­va nji­hov ula­zak na tr­ži­šte ra­da. Udru­ga je os­no­va­na 2010. u Pu­li s ci­ljem pro­mi­ca­nja po­du­zet­niš­tva te po­ti­ca­nja sa­mo­za­poš­lja­va­nja i za­poš­lja­va­nja mla­dih lju­di. Do sa­da je re­ali­zi­ra­no de­set pro­je­ka­ta, odr­ža­no vi­še od 74 edu­ka­ci­je i pre­ko 44 po­sje­ta kom­pa­ni­ja­ma te ins­ti­tu­ci- ja­ma. Su­dje­lu­ju­ći u pro­jek­ti­ma npr. Re­gi­onal Ca­se Study, Is­tri­an To­urism Com­pe­ti­ti­on i Start Me Up, kao i vo­lon­ti­ra­ju­ći u udru­zi, veliki broj mla­dih lju­di se us­pješ­no za­pos­li­lo i u me­đu­na­rod­no us­pješ­nim kom­pa­ni­ja­ma. Iz Star­tUpa is­ti­ču da su, u do­sa­daš­njem dje­lo­va­nju, os­tva­ri­li su­rad­nju s pre­ko 70 kom­pa­ni­ja, 20 udru­ga, de­set je­di­ni­ca lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve, 15 ins­ti­tu­ci­ja i or­ga­ni­za­ci­ja te 22 me­di­ja. Da­nas udru­ga okup­lja 56 čla­no­va, od če­ga naj­ve­ći broj eko­no­mis­ta ali i zna­ča­jan broj in­for­ma­ti­ča­ra te raz­nih hu­ma­nis­tič­kih i teh­nič­kih us­mje­re­nja ko­ji dje­lu­ju u pri­vat­nom, jav­nom i ci­vil­nom sek­to­ru. “Ve­ći­na pro­je­ka­ta Start-Up udru­ge na­mi­je­nje­na stu­den­ti­ma svih Sve­uči­li­šta u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, kao i svim mla­dim oso­ba­ma. Je­dan od važ­ni­jih ci­lje­va udru­ge po­ve­zi­va­nje je is­tak­nu­tih i am­bi­ci­oz­nih mla­dih po­je­di­na­ca sa us­pješ­nim pos­lo­dav­ci­ma. Kroz na­še pro­jek­te nas­to­ji­mo mla­de upoz­na­ti sa jav­nim, pri­vat­nim i ci­vil­nim sek­to­rom i po­mo­ći im u us­mje­ra­va­nju ka­ri­je­re ili po­kre­ta­nju vlas­ti­tog pos­la. Ta­ko­đer, va­žan dio je i ne­for­mal­no obra­zo­va­nje, pa čes­to or­ga­ni­zi­ra­mo i raz­li­či­te edu­ka­ci­je iz raz­li­či­tih po­dru­čja”, po­ru­čio je Ha­dži­pa­šić.

Do sa­da de­set pro­jek­ta

Sve je po­če­lo od pos­lov­nog usa­vr­ša­va­nja za mla­de Start Me Up, ko­ji se u su­rad­nji s Hr­vat­skom udru­gom pos­lo­da­va­ca, Is­tar­skom žu­pa­ni­jom i FET ‘Dr. Mi­jo Mir­ko­vić’ pro­vo­dio od 2011. i ko­ji pred­stav­lja nji­hov pr­vi pro­jekt. “Vri­je­di is­tak­nu­ti na­še ca­se studye Re­gi­onal Ca­se Study i Is­tri­an To­urism Com­pe­ti­ti­on, u ko­ji­ma je do sa­da su­dje­lo­va­lo pre­ko 700 stu­de­na­ta sa svih Sve­uči­li­šta u Hr­vat­skoj. Po­nos­ni smo i na dru­ge re­ali­zi­ra­ne pro­jek­te po­put Mo­de­la PZM, Pos­lov­nog en­gle­skog i Ge­ne­ra­ci­je Y. Udru­ga je od po­če­ta­ka re­ali­zi­ra­la de­set pro­je­ka­ta u ko­ji­ma je su­dje­lo­va­lo bli­zu 1500 oso­ba, a os­tva­ri­li smo su­rad­nju s pre­ko 100 part­ne­ra“, ka­že Ha­dži­pa­šić.

“Naš naj­no­vi­ji pro­jekt ko­ji je na­išao na od­li­čan oda­ziv stu­de­na­ta je već spo­me­nu­ti Ca­re­er Bo­os­ter. Su­di­oni­ci ima­ju pri­li­ku vi­dje­ti ka­ko iz­gle- da rad u us­pješ­nim kom­pa­ni­ja­ma ko­je su mo­guć­nos­ti za­poš­lja­va­nja te rje­ša­va­ti nji­ho­ve mi­ni ca­se studye. Za­do­volj­ni smo jer je na­še dje­lo­va­nje s vre­me­nom pre­poz­na­to u ši­roj za­jed­ni­ci, a do­bi­va­mo pot­po­ru pro­fe­si­ona­la­ca iz raz­li­či­tih po­dru­čja ko­ja uve­li­ke olak­ša­va re­ali­za­ci­ju pro­je­ka­ta ko­je pro­vo­di­mo”, nas­tav­lja Ha­dži­pa­šić te do­da­je da pla­ni­ra­ju nas­ta­vi­ti s re­ali­za­ci­jom pos­to­je­ćih pro­je­ka­ta, a u idu­ćoj go­di­ni pla­ni­ra­ju i naj­ve­ći pro­jekt do sa­da, re­gi­onal­nu kon­fe­ren­ci­ju za mla­de.

Ovo­go­diš­nji ri­ječ­ki Ca­re­er Bo­os­ter pos­tao je ta­ko pri­li­kom na ko­joj su po­sje­ti­te­lji mo­gli po­sje­ti­ti broj­na pre­da­va­nja, ra­di­oni­ce i pa­ne­le iz po­dru­čja fi­nan­ci­ja, me­nadž­men­ta, uprav­lja­nja ka­ri­je­rom, soft skil­l­sa, po­du­zet­niš­tva i os­ta­lih zna­nja ključ­nih za bu­du­će us­pješ­no pos­lo­va­nje. In­te­res i oda­ziv stu­de­na­ta za ovaj trod­nev­ni do­ga­đaj je bio to­lik da je broj pri­ja­va pre­ma­šio ka­pa­ci­te­te dvo­ra­na i pri­je ne­go se oče­ki­va­lo, te su pri­ja­ve za­tvo­re­ne ra­ni­je. Ne­ke od pro­ve­de­nih ak­tiv­nos­ti upra­vo su ra­di­oni­ca ‘S fak­sa na po­sao’ ko­ja je po­kri­la te­ma­ti­ku vje­šti­na tra­že­nja pos­la i uprav­lja­nja ka­ri­je­rom. Od os­ta­lih ak­tiv­nos­ti va­lja iz­dvo­ji­ti eKvar­ner ko­ji je pred­sta­vio mi­ni ca­se study ‘Struk­tu­ri­ra­nje po­du­zet­nič­kog por­ta­la i pla­ni­ra­nje mar­ke­tin­ške stra­te­gi­je’, te Kom­pa­re­ov pos­lov­ni slu­čaj ‘Osmiš­lja­va­nje gu­eril­la mar­ke­tin­ške kam­pa­nje u ci­lju po­di­za­nja svjes­nos­ti po­tro­ša­ča na po­dru­čju Ri­je­ke’.

PD

In­te­res za trod­nev­nim Ca­re­er Bo­os­te­rom u Ri­je­ci bio je to­li­ki da su pri­ja­ve mo­ra­le bi­ti za­tvo­re­ne ra­ni­je

DUŠKO MA­RU­ŠIĆ/PIXSELL

Start-Up: Iva­na Aj­du­ko­vić-Pre­pust, Do­ris Paj­ko­vić, Amel Ha­dži­pa­šić, Sil­vi­ja Glu­vak i Adri­ja­na Ivan­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.