Po­mo­ću sport­ske ana­li­ti­ke do naj­bo­lje tak­ti­ke za no­go­met­ni tim

Moz­ga­lo eStu­dent or­ga­ni­zi­ra je­dins­tve­no na­tje­ca­nje ko­je iz­i­sku­je ana­li­tič­ko raz­miš­lja­nje i Big Data rje­še­nja OSJE­ĆA­JI I INTELIGENCIJA

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MA­RIA MRVELJ

Pre­ma ri­je­či­ma vo­di­te­lji­ce, na­tje­ca­te­lji­ma os­ta­je i jed­no ve­li­ko is­kus­tvo.

“Na­tje­ca­nje Moz­ga­lo po­ti­če tim­ski rad, mul­ti­dis­ci­pli­nar­nost, sa­mos­tal­no is­tra­ži­va­nje i po­ka­zu­je stu­den­ti­ma svi­jet iz­van aka­dem­skih ok­vi­ra”, za­klju­ču­je Sen­te. A ko­li­ko je važ­no ko­ri­šte­nje ‘big data’ u da­naš­njem pos­lo­va­nju, po­ka­za­lo je i ne­dav­no is­tra­ži­va­nje Mi­cro­sof­ta pro­ve­de­no me­đu 6200 ma­lih i sred­nje ve­li­kih po­du­ze­ća (SMB) u 20 euros­p­kih ze­ma­lja. Ve­li­ka ve­ći­na ma­lih i sred­njih ve­li­kih po­du­ze­ća obu­hva­će­nih is­tra­ži­va­njem uprav­lja svo­jim po­da­ci­ma i me­đu nji­ma je 45% onih ko­ji op­ti­mis­tič­no gle­da­ju na rast pos­lo­va­nja što je dvos­tru­ko vi­še ne­go me­đu po­du­ze­ći­ma ko­ja ne uprav­lja­ju po­da­ci­ma gdje je njih sa­mo 20% op­ti­mis­tič­no ve­za­no uz rast u na­red­nom raz­dob­lju. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo i ka­ko će po­du­ze­ća ko­ja ko­ris­te ve­li­ke ko­li­či­ne po­da­ta­ka pri­li­kom pos­lov­nih od­lu­ka bi­ti po­kre­ta­či eu­rop­skog eko­nom­skog ras­ta te će u ve­ćoj mje­ri lan­si­ra­ti no­ve pro­izvo­de i us­lu­ge (45% pre­ma 27% onih ko­ji ne ko­ris­te po­dat­ke) te ši­ri­ti pos­lo­va­nje na dru­ga tr­ži­šta (32% pre­ma 18% onih ko­ji ne ko­ris­te po­dat­ke).

“Oči­gled­no je da re­do­vi­to ko­ri­šte­nje po­da­ta­ka, europ­skim ma­lim i sred­nje ve­li­kim po­du­ze­ći­ma pred­stav­lja kom­pa­ra­tiv­nu pred­nost pred kon­ku­ren­ci­jom. Pos­lov­ne or­ga­ni­za­ci­je svih ve­li­či­na su­oča­va­ju se sa sve ve­ćim bro­jem in­for­ma­ci­ja, od po­da­ta­ka o kli­jen­ti­ma ili pro­daj­nim re­zul­ta­ti­ma do tren­do­va u in­dus­tri­ji. Us­pješ­na po­du­ze­ća ko­ris­te raz­ne ala­te ka­ko bi pre­ve­la po­dat­ke u smis­le­na obraz­lo­že­nja te ta­ko pre­poz­na­li ko­je ko­ra­ke tre­ba po­du­ze­ti za ve­ći rast. Re­kao bih da je pra­vil­no ko­ri­šte­nje po­da­ta­ka pos­ta­la ključ­na pos­lov­na vje­šti­na za ma­la i sred­nja po­du­ze­ća”, ka­zao je Da­vid Smith, pot­pred­sjed­nik u Mi­cro­sof­tu za ma­la i sred­nje ve­li­ka po­du­ze­ća.

LU­KA STANZL/ PIXSELL

Ta­ma­ra Sen­te, vo­di­te­lji­ca na­tje­ča­ja Moz­ga­lo

FOTOLIA

Na te­me­lju pri­kup­lje­nih po­da­ta­ka stu­den­ti će pred­lo­ži­ti tak­tič­ke smjer­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.