Pos­to

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ -

Uz pr­ve zna­ko­ve da eko­no­mi­ja iz­ra­nja iz re­ce­si­je, tr­ži­šte ne­kret­ni­na po­dig­nu­lo je gla­vu pa pre­dvi­đa­nja za 2016. na­kon du­go vre­me­na odi­šu op­ti­miz­mom te se oče­ku­ju re­kord­ne tran­sak­ci­je. Još la­ni inves­ti­to­ri su po­ka­za­li ak­tiv­ni in­te­res za do­ma­će tr­ži­šte za­hva­lju­ju­ći kom­bi­na­ci­ji opo­rav­ka, po­vi­jes­no ni­skoj ci­je­ni nov­ca u euro­zo­ni te bo­ljoj pos­lov­noj kli­mi pri

če­mu je u fo­ku­su bio seg­ment ho­te­la. U kon­zul­tant­skoj ku­ći Col­li­ers In­ter­na­ti­onal oče­ku­ju niz no­vih ra­zvoj­nih pro­je­ka­ta i tran­sak­ci­ja.

“Na­kon ne­ko­li­ko go­di­na ni­ske lik­vid­nos­ti u 2016. će se re­ali­zi­ra­ti ve­li­ke inves­ti­cij­ske tran­sak­ci­je, po­se­bi­ce u retail i sek­to­ru ured­nih pros­to­ra. Ci­je­ne su se sma­nji­le što je otvo­ri­lo pri­li­ke za ve­će pri­no­se”, sto­ji u ana­li­zi Col­li­er­sa.

U mo­za­iku ko­ji ocr­ta­va do­bru per­s­pek­ti­vu lo­kal­nog tr­ži­šta je i či­nje­ni­ca da je ono u sre­di­ni inves­ti­cij­skog cik­lu­sa. U Eu­ro­pi je zbog ni­skih ka­mat­nih sto­pa sve ma­nje ula­gač­kih

ho­te­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.