Pos­to

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ -

top kla­sa retail

ne­kret­ni­na

pri­lik a , a u Hr­vat­skoj, u ko­joj vri­je­de eu­rop­ska pra­vi­la, pr­vi eša­lon inves­ti­to­ra već je odra­dio ini­ci­jal­ne pro­jek­te, pa za one us­pješ­ne in­te­res da­nas po­ka­zu­ju do­mi­nant­no stra­ni ula­ga­či. Ri­ječ je o naj­vi­šoj kla­si pos­lov­nih zgra­da, tr­go­vač­kim cen­tri­ma te ho­te­li­ma.

“Sve su to saz­re­li pro­duk­ti či­ja je naj­važ­ni­ja od­li­ka da ih je mo­gu­će pro­da­ti”, is­ti­če Ve­dra­na Li­kan iz Col­li­er­sa.

U retail sek­to­ru već su naj­av­lje­ne ve­li­ke tran­sak­ci­ja za ovu go­di­nu, čak šest cen­ta­ra mi­je­nja vlas­nič­ku struk­tu­ru. Mor­gan Sta­nley fi­ni­ši­ra ak­vi­zi­ci­ju City Cen­ta­ra Zagreb One East te West. Juž­no­afrič­ki fond Tower Pro­per­ty pla­ni­ra kup­nju če­ti­ri Kon­zu­mo­ve ne­kret­ni­ne za 66,4 mil. eura, u Du­brov­ni­ku, Za­gre­bu i Ve­li­koj Go­ri­ci. Sa­ma či­nje­ni­ca da na tr­ži­šte ula­ze stra­ni ula­ga­či do­bar je po­ka­za­telj i do­kaz po­vje­re­nja u hr­vat­ske inves­ti­to­re i kva­li­te­tu, što otva­ra vra­ta i dru­gi­ma. Una­toč mla­kom opo­rav­ku po-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.