Ti­su­će

Poslovni Dnevnik - - NEKRETNINE -

no­vih pos­lov­nih kva­dra­ta ni­če ove go­di­ne u Za­gre­bu, a me­đu je naj­ma­siv­ni­ji pro­jekt Adri­sov

pos­lov­ni cen­tar

vrat­ku do­ma­ćeg tr­ži­šta na inves­ti­cij­sku kar­tu, do­pri­ni­je­li su po­zi­tiv­ni ma­kro­po­ka­za­te­lji i rast tr­go­vi­ne na ma­lo. Lo­kal­no je tr­ži­šte iz­aš­lo iz ini­ci­jal­ne de­ve­lo­per­ske fa­ze i uš­lo u raz­dob­lje u ko­jem kon­zer­va­tiv­ni­ji pro­fil inves­ti­to­ra tra­ži sta­bil­ne pri­ho­de iz pos­to­je­ćih pro­je­ka­ta, pa je do­bro vri­je­me za ja­ča­nje inves­ti­cij­ske po­zi­ci­je.

“S na­do­la­ze­ćom po­nu­dom ko­ju po­kre­ću uglav­nom ban­ke, oče­ku­je­mo za­klju­če­nje ne­ko­li­ko tran­sak­ci­ja ove go­di­ne ko­je će 2016. uči­ni­ti re­kord­nom go­di­nom po obuj­mu inves­ti­cij­skih pro­da­ja”, is­ti­če Col­li­ers.

S re­kord­no ni­skom ci­je­nom nov­ca ak­tiv­no se tra­že al­ter­na­tiv­ni obli­ci ula­ga­nja pa bru­to pri­no­si na ne­kret­nin­skom tr­ži­štu ni­su za­ne­ma­ri­vi. Naj­vi­ša kla­sa ured­skog pros­to­ra tre­nut­no do­no­si 8,5 pos­to po­vra­ta, is­to kao top kla­sa retail ne­kret­ni­na, a uz bok su i ho­te­li s 8 pos­to. Vi­ši po­vra­te no­se je­di­no ula­ga­nja u in­dus­trij­ske i lo­gis­tič­ke ne­kret­nin­ske pro­jek­te od 11 pos­to. Od ukup­nih vo­lu­me­na tran­sak­ci­ja proš­le go­di­ne 69% od­no­si­lo se na ho­tel­ske ne­kret­ni­ne, 29% na ured­ske pros­to­re, i pre­os­ta­la 2% na retail. Tr­ži­šte ured­skih pros­to­ra kon­cen­tri­ra­no je uglav­nom u Za­gre­bu u ko­jem pred­stv­niš­tva ima­ju go­to­vo sve stra­ne kom­pa­ni­je pri­sut­ne u Hr­vat­skoj. Zna­čaj­ni­je kva­dra­tu­re na­la­ze se u Spli­tu i Ri­je­ci. Kra­jem 2015. u Za­gre­bu je bi­lo oko 1,28 mi­li­ju­na kva­drat­nih me­ta­ra A i B kla­se ured­skih pros­to­ra, no po­nu­da je i da­lje ogra­ni­če­na na po­vr­ši­ne iz­me­đu 1500 i 2000 kva­drat­nih me­ta­ra. Proš­le go­di­ne po­nu­da je po­ras­la za 18.500 kva­dra­ta do­vr­še­njem top kla­se ure­da u VMD Kvar­tu u Za­gre­bu i tre­nut­na sto­pa ne­po­pu­nje­nos­ti na tr­ži­štu iz­no­si oko 14 pos­to pri če­mu je po­seb­nost da je naj­ma­nje praz­nih pros­to­ra upra­vo u naj­vi­šoj kla­si.

Lov na za­kup­ce

Ci­je­ne mje­seč­nog naj­ma u Za­gre­bu pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na su sta­bil­ne i kre­ću se u ras­po­nu od 14 do 15 eura po me­tru kva­drat­nom. Trend kli­za­nja ci­je­na po­s­ljed­njih go­di­na za­us­ta­vio se na pro­sječ­no 12 eura mje­seč­no za A kla­su ure­da. Za­hva­lju­ju­ći prog­no­zi­ra­nom ras­tu gos­po­dar­stva te ogra­ni­če­nom bro­ju pro­je­ka­ta ko­ji su u pla­nu u sko­roj bu­duć­nos­ti, oče­ku­je se pos­te­pe­ni rast ci­je­ne naj­ma A kla­se.

Kad je u pi­ta­nju ni­ža kla­sa ured­skog pros­to­ra, mje­seč­ni naj­am sto­ji u ras­po­nu od osam do 10 eura po kva­dra­tu. U sta­ri­jim zgra­da­ma ili oni­ma na grad­skoj pe­ri­fe­ri­ji oče­ku­je se dalj­nji pri­ti­sak na ci­je­ne. Priv­la­če­nje naj­mo­pri­ma­ca sto­ga se i da­lje snaž­no os­la­nja na po­ti­ca­nje naj­ve­ćih za­ku­pa­ca. Dio vlas­ni­ka nu­di opre­ma­nje pros­to­ra pre­ma po­tre­ba­ma za­ku­pa­ca, a uo­bi­ča­je­no je i odo­bra­va­nje gra­tis pe­ri­oda od jed­nog do tri mje­se­ca za naj­am pre­ko tri go­di­ne. Na za­gre­bač­ko tr­ži­šte ove go­di­ne sti­jom. že 26.300 no­vih kva­dra­ta. Ri­ječ je o 10.800 me­ta­ra kva­drat­nih Pos­lov­nog cen­tra Adris, 9500 Con­di­tum pro­jek­ta od pre­os­ta­lih 6000 na Vr­ba­ni­ma. Pos­lov­ni cen­tar Adris u ko­ji će use­li­ti kom­pa­ni­ja bit će pr­va ured­ska zgra­da na hr­vat­skom tr­ži­štu s me­đu­na­rod­nim ze­le­nim cer­ti­fi­ka­tom Le­ed Gold.

“Kao po­s­lje­di­cu ve­će po­nu­de oče­ku­je­mo rast ak­tiv­nos­ti uz stag­na­ci­ju ili ma­le pro­mje­ne po­pu­nje­nos­ti. Bu­du­ći da je ve­ći­na ured­skih zgra­da smje­šte­na u pos­lov­nim če­t­vr­ti­ma, grad­skom cen­tru i is­toč­nim di­je­lo­vi­ma Za­gre­ba, oče­ku­je­mo no­ve gre­en­fi­eld pro­jek­te U No­vom Za­gre­bu te za­pad­nom di­je­lu gra­da”, ka­žu u Col­li­er­su. S dru­ge stra­ne, u Spli­tu je u ‘pi­pe­li­neu’ 50.000 kva­drat­nih me­ta­ra Wes­t­ga­te pro­jek­ta na ko­jem su ra­do­vi po­če­li, a u je­dan od dva pla­ni­ra­na tor­nja use­lit će SG Split­ska ban­ka.

Kad su u pi­ta­nju šo­ping cen­tri, u proš­loj i pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne otvo­re­no je ne­ko­li­ko ve­ćih lo­ka­ci­ja. U Du­brov­ni­ku SUB City, pr­vi mo­der­ni šo­ping cen­tar na tom po­dru­čju s 12.000 kva­dra­ta sprem­nih za iz­najm­lji­va­nje. Na­kon ni­za od­go­da u Spli­tu je otvo­ren Mall of Split, je­dan od naj­ve­ćih cen­ta­ra po­vr­ši­ne 61.700 kva­drat­nih me­ta­ra S vi­še od 200 tr­go­vi­na. Na za­gre­bač­kom tr­ži­štu otvo­re­ni su Su­per Kon­zum u Rad­nič­koj te Klik Kon­zum dis­tri­bu­cij­ski cen­tar za onli­ne šo­ping od 5000 me­ta­ra kva­drat­nih na Vr­ba­ni­ma. U Sa­mo­bo­ru je otvo­re­na Shop­ping Gal­lery s 12 tr­go­vi­na na 8500 kva­drat­nih me­ta­ra.

I za 2016. i kas­ni­je, u pri­pre­mi je ne­ko­li­ko ve­ćih retail pro­je­ka­ta. Glo­bal Port Hol­ding i Bo­uygu­es pot­pi­sa­li su pre­li­mi­nar­ni ugo­vor za ra­zvoj kom­bi­ni­ra­nog pro­jek­ta u Du­brov­ni­ku na ko­jem bi ra­do­vi tre­ba­li star­ta­ti ove go­di­ne. On će se sas­to­ja­ti od no­vog ter­mi­na­la za kru­ze­re, šo­ping cen­tra s 14.000 kva­drat­nih me­ta­ra po­vr­ši­ne, 77 tr­go­vi­na, ga­ra­žom i glav­nom me­đu­na­rod­nom auto­bu­som pos­ta- MID Eu­ro­pa fond pla­ni­ra grad­nju šo­ping cen­tra u Pu­li, po­s­ljed­njem ve­ćem do­ma­ćem gra­du bez tr­go­vač­kog cen­tra.

Cen­tar će bi­ti iz­gra­đen na 30.000 me­ta­ra kva­drat­nih i 90 tr­go­vi­na, a ra­do­vi po­či­nju ti­je­kom ove go­di­ne. Na­kon lje­ta vra­ta će otvo­ri­ti i no­vi tr­go­vač­ki cen­tar u Imot­skom ko­ji će na tr­ži­šte do­ni­je­ti no­vih 6900 kva­dra­ta po­vr­ši­ne i 40ak tr­go­vi­na.

Rast ci­je­na naj­ma

U Col­li­er­su pre­dvi­đa­ju rast ci­je­na naj­ma ko­ji se u top cen­tri­ma u Za­gre­bu kre­ću od 20 do 25 eura po me­tru kva­drat­nom mje­seč­no, a re­la­tiv­no ne­dav­no do­tak­nu­le su dno. Naj­am lo­ka­ci­ja u ‘hig­hend’ uli­ca­ma, po­put za­gre­bač­ke Ili­ce, split­ske Mar­mon­to­ve ili Stra­du­na u Du­brov­ni­ku gdje je po­pu­nje­nost iz­nad 90 pos­to, ovi­se o mi­kro lo­ka­ci­ji i kre­ću se od 25 do 100 eura po kva­dra­tu. No­vih pri­li­ka i da­lje ima iako su Zagreb i oko­li­ca za­si­će­na kva­dra­ti­ma tr­go­vač­kih cen­ta­ra, a njih ana­li­ti­ča­ri vi­de u retail par­ko­vi­ma uglav­nom u tzv. se­kun­dar­nim i ter­ci­jar­nim gra­do­vi­ma.

Re­kord­ne tu­ris­tič­ke broj­ke o bro­ju gos­ti­ju i no­će­nji­ma, ja­dran­sku oba­lu po­zi­ci­oni­ra­ju na vrh kar­te ne­kret­nin­skog tr­ži­šta. U 2015. otvo­re­no je 25 ho­te­la na oba­li, a uglav­nom se ra­di­lo o ob­no­vi pos­to­je­ćih obje­ka­ta. Naj­ve­ća inves­ti­ci­ja me­đu nji­ma bi­la je 80 mi­li­ju­na eura vri­jed­no ula­ga­nje HUP Za­gre­ba u u Du­brov­nik Ri­vi­era ho­te­le ko­jim je otvo­ren ho­tel She­ra­ton s pet zvjez­di­ca, a na­kon ob­no­ve, svo­je če­ti­ri zvjez­di­ce do­bio je i ho­tel As­ta­rea. Tur­ska Do­gus gru­pa ulo­ži­la je 25 mi­li­ju­na eura u gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ju DRe­sort u Ši­be­ni­ku.

Oče­ku­je se da će bu­du­će raz­dob­lje u sek­to­ru ho­tel­skih ne­kret­ni­na naj­vi­še obi­lje­ži­ti pro­jek­ti u Du­brov­ni­ku i oko­li­ci. Inves­ti­ci­ja u pro­jekt Ku­pa­ri pro­cje­nju­je se na naj­ma­nje 100 mi­li­ju­na eura. Njo­me na tr­ži­šte ula­zi Ritz Car­l­ton pod pa­li­com Ave­nue gru­pe ru­skog inves­ti­to­ra Ser­ge­ja Glja­del­ki­ja. Po­ten­ci­jal­no naj­vred­ni­ji nekr et­nin­ski pro­jekt u Hr­vat­skoj, vri­je­dan vi­še od mi­li­jar­du eura, golf te­re­ni i vi­le na br­du Srđ iz­nad Du­brov­ni­ka, i da­lje je je ne­iz­vjes­tan zbog ot­po­ra lo­kal­ne za­jed­ni­ce una­toč pri­bav­lje­nim pr­vim do­zvo­la­ma. Dr­ža­va je ras­pi­sa­la na­tje­čaj za pri­va­ti­za­ci­je du­bro­vač­ke ho­tel­ske gru­pa­ci­je Ma­es­tral za ko­je je pris­ti­glo 15 po­nu­da, a po­kre­nu­ta je i pro­ce­du­ra za pri­kup­lja­nje in­te­re­sa za Mu­zil či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je OD 150 i 200 mi­li­ju­na eura.

“Inves­ti­cij­ska ak­tiv­nost u seg­ment ho­te­la će ras­ti, po­go­to­vo kad je u pi­ta­nju ula­ga­nje u pos­to­je­će. Mo­gu­će je oče­ki­va­ti no­va ime­na na tr­ži­štu, po­seb­no me­đu­na­rod­ne ho­tel­ske bren­do­ve”, prog­no­zi­ra Col­li­ers.

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Ve­dra­na Li­kan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.