U Hr­vat­skoj dnev­no pet­na­es­tak po­ža­ra

Ci­je­na osi­gu­ra­nja imo­vi­ne za­ne­ma­ri­va je u od­no­su na tro­ško­ve sa­ni­ra­nja šte­ta

Poslovni Dnevnik - - NEKRETNINE -

Pre­ma po­da­ci­ma Va­tro­gas­nih služ­bi u Hr­vat­skoj sva­kog da­na iz­bi­je pet­na­es­tak po­ža­ra, ko­je u 80 pos­to slu­ča­je­va iz­a­zo­ve upra­vo čo­vjek. Ci­je­na osi­gu­ra­nja imo­vi­ne za­ne­ma­ri­va je u od­no­su na tro­ško­ve sa­ni­ra­nja šte­ta nas­ta­lih pri­li­kom za­pa­lje­nja, ko­ji se mo­gu pe­nja­ti i do vi­še od de­se­ta­ka ti­su­ća ku­na. Čak 72 pos­to nas­ta­ne zbog ne­ha­ja i ne­paž­nje, od to­ga 2,5 pos­to zbog dje­čje igre, dok če­ti­ri pos­to po­ža­ra iz­a­zo­ve na­mjer­na palj­ba. Što se ti­če ve­li­kih po­ža­ra ko­ji za­hva­te ve­će gra­đe­vi­ne, njih je pro­sječ­no go­diš­nje 2700.

Sta­tis­ti­ke go­vo­re da će je­dan od dva Eu­rop­lja­na do­ži­vje­ti ili je do­ži­vje­lo po­žar. Ta­ko­đer, od po­ža­ra u Eu­ro­pi, 70 ti­su­ća lju­di za­vr­ši s te­škim oz­lje­da­ma te im je po­treb­na hos­pi­ta­li­za­ci­ja. U Nje­mač­koj sva­ke go­di­ne 600 slu­ča­je­va smrt­no stra­da od po­s­lje­di­ca po­ža­ra, a fi­nan­cij­ski gu­bi­ci i po­kri­va­nje šte­te na­kon po­ža­ra iz­no­se oko šest mi­li­jar­di eura. Tro­ško­vi po­kri­va­nja šte­te mo­gu bi­ti ja­ko vi­so­ki pa ne ču­di či­nje­ni­ca da je ve­li­ka mo­guć­nost da tvrt­ke po­go­đe­ne po­ža­rom u vr­lo krat­kom ro­ku ban­kro­ti­ra­ju. Pre­ma sta­tis­ti­ka­ma Ge­ne­ve Asso­oa, 50 pos­to tvrt­ki po­go­đe­ne po­ža­rom ban­kro­ti­ra­ju u ro­ku od sa­mo tri go­di­ne.

30 pos­to stra­da­lih u po­ža­ri­ma su dje­ca, a vi­še od po­la smrt­nih slu­ča­je­va do­ga­đa se zbog udi­sa­nja di­ma i otrov­nih pli­no­va ka­žu po­da­ci nje­mač­ke tvrt­ke NIBRAe.

Ko­li­ko god bi­li na opre­zu, nez­go­de i ne­sret­ni slu­ča­je­vi ne mo­gu se pre­dvi­dje­ti. Oni se do­ga­đa­ju naj­češ­će ta­mo gdje se osje­ća­mo naj­si­gur­ni­ji­ma kod ku­će.

Sta­tis­ti­ke go­vo­re da je u 70 pos­to po­ža­ra nas­ta­lih u za­tvo­re­nim pros­to­ri­ma uz­rok to­plin­ska energija ko­ja se do­go­di­la us­li­jed ku­ha­nja ili gri­ja­nja, a u 26 pos­to slu­ča­je­va do po­ža­ra je us­li­je­di­lo zbog ne­is­prav­nih elek­trič­nih ins­ta­la­ci­ja. Na­da­lje, puk­nu­će ci­je­vi ne sa­mo da mo­že pro­uz­ro­ko­va­ti vi­so­ke ra­ču­ne za vo­du i šte­tu na stva­ri­ma u vlas­ti­tu sta­nu, već i šte­tu u su­sjed­nim sta­no­vi­ma. Vre­men­ske ne­po­go­de, uda­ri gro­mo­va, po­ža­ri, pu­ca­nje vo­do­vod­nih ci­je­vi uz­ro­ku­ju ve­li­ku šte­tu, a za te su sa­na­ci­je po­treb­ni vi­so­ki fi­nan­cij­ski iz­da­ci.

Do­la­skom li­je­pog vre­me­na ras­te i broj pro­va­la, ko­je se naj­češ­će do­ga­đa­ju u ljet­nim mje­se­ci­ma za vri­je­me go­diš­njih od­mo­ra. Kao što ne­po­zva­ni gos­ti mo­gu pro­uz­ro­či­ti ve­li­ku šte­tu, ta­ko i ne­pre­dvi­di­ve olu­je i tu­če ili po­ža­ri u vr­lo krat­kom vre­me­nu mo­gu uči­ni­ti ve­li­ku šte­tu na kro­vo­vi­ma i pro­zo­ri­ma, ali i na­mje­šta­ju unu­tar do­mo­va.

Nas­ta­le šte­te mo­gu se uma­nji­ti ugo­va­ra­njem po­li­ce osi­gu­ra­nja GRAWE dom, ko­ja obu­hva­ća osi­gu­ra­nje gra­đe­vin­skog di­je­la sta­na kao i pred­me­te do­ma­ćins­tva. Osi­gu­ra­ni ri­zi­ci ko­je po­li­ca po­kri­va su: po­žar, ele­men­tar­ne ne­po­go­de, iz­ljev vo­de, pro­val­na kra­đa, pri­vat­na od­go­vor­nost, od­go­vor­nost iz po­sje­da objek­ta i zem­lji­šta i lom stak­la. A pri­li­kom iz­bi­va­nja iz do­ma, po­želj­no je dr­ži­ti se do­lje na­ve­de­nih sa­vje­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.