Osi­gu­raj­te svo­ju ne­kret­ni­nu i za­šti­ti­te se od ne­pre­dvi­đe­nih tro­ško­va

Cro­atia Imo­vi­na - za pot­pu­nu si­gur­nost do­ma

Poslovni Dnevnik - - NEKRETNINE -

esre­će ma­te­ri­jal­ne šte­te naj­u­čes­ta­li­je su ku­ća­ma i sta­no­vi­ma, što je uglav­nom po­s­lje­di­ca kva­ro­va na elek­trič­nim i vo­do­vod­nim ins­ta­la­ci­ja­ma, ali tu su i vanj­ski ri­zi­ci po­put po­pla­va i po­tre­sa. Ovi se ri­zi­ci te­ško mo­gu pre­dvi­dje­ti, pa se ni šte­te ne mo­gu iz­bje­ći, ali osi­gu­ra­njem će­te iz­bje­ći zna­čaj­ne fi­nan­cij­ske iz­dat­ke za nji­ho­vu sa­na­ci­ju. Pi­ta­te se ka­ko ne­kret­ni­nu i imo­vi­nu ko­ja se u njoj na­la­zi osi­gu­ra­ti na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin?

CRO­ATIA IMO­VI­NA –OSI­GU­RA­NJE ZA POT­PU­NU SI­GUR­NOST DO­MA

Iako mno­gi imo­vin­sko osi­gu­ra­nje još uvi­jek per­ci­pi­ra­ju kao zna­čaj­nu fi­nan­cij­sku inves­ti­ci­ju, to ni­je ta­ko. Cro­atia imo­vin­sko osi­gu­ra­nje jed­no je od naj­ko­ris­ni­jih i naj­is­pla­ti­vi­jih osi­gu­ra­nja, sve­obu­hvat­no je i u pot­pu­nos­ti pri­la­go­đe­no po­tre­ba­ma i že­lja­ma osi­gu­ra­ni­ka. Po­li­com Cro­atia Imo­vi­na mo­že­te osi­gu­ra­ti ku­ću, stan, vi­ken­di­cu, apart­man i sve stva­ri ko­je slu­že za ure­đe­nje in­te­ri­je­ra te za osob­nu upo­tre­bu i po­troš­nju kao što su odje­ća, na­mje­štaj, ku­ćan­ski ure­đa­ji i sl. Na taj će­te se na­čin osi­gu­ra­ti od pro­va­le, po­ža­ra, po­pla­ve, olu­je, puk­nu­ća ci­je­vi i još 11 dru­gih ri­zi­ka, a iz­nos ko­ji će­te iz­dvo­ji­ti za ugo­va­ra­nje po­li­ce Cro­atia Imo­vi­na sva­ka­ko će pred­stav­lja­ti da­le­ko ma­nji tro­šak od onog ko­ji bis­te sno­si­li za sa­na­ci­ju bi­lo ko­je šte­te ko­ja se mo­že do­go­di­ti u va­šoj ku­ći ili sta­nu. Uz Cro­atia Imo­vi­nu, na ras­po­la­ga­nju vam je i ci­je­li niz do­dat­nih osi­gu­ra­nja ko­ja mo­že­te kom­bi­ni­ra­ti po vlas­ti­toj že­lji.

US­LU­GA MOJ MAJ­STOR ZA HIT­NE IN­TER­VEN­CI­JE

Jed­no od tak­vih do­dat­nih osi­gu­ra­nja je i us­lu­ga Moj maj­stor ko­ja vam osi­gu­ra­va

U slu­ča­ju iz­ne­nad­nih i neo­če­ki­va­nih do­ga­đa­ja ko­ji zah­ti­je­va­ju hit­nu in­ter­ven­ci­ju i br­zu pro­fe­si­onal­nu re­ak­ci­ju Moj maj­stor će vas po­šte­dje­ti broj­nih pro­ble­ma i fi­nan­cij­skih iz­da­ta­ka, a ujed­no spri­je­či­ti do­dat­no ošte­će­nje sta­na i ugro­ža­va­nje zdrav­lja ili si­gur­nos­ti osi­gu­ra­ni­ka. Ak­ti­va­ci­jom ove us­lu­ge po­pra­vak vo­do­vod­nih i ka­na­li­za­cij­skih ci­je­vi, elek­trič­nih ins­ta­la­ci­ja, bra­ve, stak­la, sto­la­ri­je i zi­do­va pres­ta­je bi­ti va­ša briga.

Svi zna­mo da se šte­ta mo­že do­go­di­ti bi­lo ka­da i bez ikak­vog upo­zo­re­nja, sto­ga svo­ju po­li­cu Cro­atia Imo­vi­na ugo­vo­ri­te još da­nas bes­plat­nim po­zi­vom na broj 0800 1884 ili pu­tem in­ter­net­ske stra­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.