Fintech kao me­lem za pro­ra­čun­sko knji­go­vod­stvo

So­lar­ni sus­tav U po­tra­zi za ni­žim ka­ma­ta­ma Vi­še od 11 ti­su­ća mi­li­ju­na­ša, vi­so­ka ban­ko­cen­trič­nost, broj­ni ko­ris­ni­ci bit­co­ina, mo­bil­nog pla­ća­nja i PayPa­la, te niz us­pješ­nih fintech star­tupa po­ka­zu­ju da ima­mo po­ten­ci­jal ko­ji ni­smo is­ko­ris­ti­li

Poslovni Dnevnik - - NEKRETNINE -

Vi­so­ka ban­ko­cen­trič­nost i re­la­tiv­no ve­lik broj bo­ga­ta­ša u od­no­su na po­pu­la­ci­ju u Hr­vat­skoj (11,4 ti­su­ća gra­đa­na s imo­vi­nom ve­ćom od mi­li­jun do­la­ra, 450 gra­đa­na s imo­vi­nom ve­ćom od 10 mi­li­ju­na do­la­ra me­đu ko­ji­ma je tro­je s imo­vi­nom ve­ćom od 150 mi­li­ju­na do­la­ra pre­ma iz­vješ­ću lon­don­ske kon­zul­tant­ske ku­će Knig­ht Frank) kod nas se u pra­vi­lu ana­li­zi­ra­ju is­klju­či­vo u kon­tek­s­tu so­ci­jal­nih pro­ble­ma. Ta­ko se ko­men­ti­ra da su ka­ma­te i fi­nan­cij­ske nak­na­de pre­vi­so­ke, mo­guć­nost pre­go­vo­ra o kre­di­ti­ma ogra­ni­če­na, al­ter­na­ti­ve na tr­ži­štu ri­jet­ke ili ni­kak­ve.

Me­đu­tim, mo­no­po­li­zi­ra­nost fi­nan­cij­skog tr­ži­šta i re­la­tiv­no ve­lik broj bo­ga­tih po­ten­ci­jal­nih ko­ris­ni­ka s dru­ge su stra­ne do­bra pri­li­ka za ra­zvoj hr­vat­skih fintech star­tupa.

Inves­ti­cij­ski ma­mac

Pre­ma is­tra­ži­va­nju ko­je je na­pra­vi­la kon­fe­ren­ci­ja Fintech We­ek Lon­don, bri­tan­ski star­tu­pi ko­ji se ba­ve fi­nan­cij­skim­teh­no­lo­škim (fintech) ino­va­ci­ja­ma u po­s­ljed­njih su pet go­di­na pri­vuk­li 5,4 mi­li­jar­de do­la­ra inves­ti­ci­ja što je vi­še od svih nji­ho­vih kon­ku­re­na­ta u os­tat­ku Eu­ro­pe.

Is­tra­ži­va­nje ko­je je po­čet­kom go­di­ne obja­vio por­tal Tech.eu po­ka­zu­je da se Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja na­met­nu­la kao glav­na lo­ka­ci­ja za fintech ula­ga­nja u Eu­ro­pi. Sva­ko tre­će inves­ti­ra­nje u taj sek­tor ide upra­vo u star­tu­pe iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. La­ni je u Eu­ro­pi u fintech star­tu­pe ulo­že­no 1,8 mi­li­jar­di eura u 142 fintech star­tupa. To je vi­še od 10 pos­to ukup­nih ula­ga­nja u eu­rop­ske star­tu­pe, a ula­ga­nja i da­lje ras­tu. Pri to­me naj­ve­ći kup­ci fintech kom­pa­ni­ja do­la­ze iz SA­Da, a la­ni su tri fintech star­tupa pro­da­na za vi­še od mi­li­jar­du eura.

Fintech star­tu­pi ni­su se slučajno ra­zvi­li u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Mar­ga­ret That­c­her uči­ni­la je tu dr­ža­vu me­kom za fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je u Eu­ro­pi i to

BER­NARD IVEZIĆ

je sva­ka­ko do­bra pod­lo­ga. No, no­vi val fintech star­tupa, po­gla­vi­to u Lon­do­nu, ve­li­kim je dje­lom nas­tao zbog ini­ci­ja­ti­ve bri­tan­ske vla­de.

Do­bar put

Da­vid Ca­me­ron ak­tiv­no po svi­je­tu pro­mo­vi­ra do­ma­ću fintech in­dus­tri­ju s jas­nim ci­ljem: že­li do 2020. otvo­ri­ti do­dat­nih 100 ti­su­ća rad­nih mjes­ta u fintech tvrt­ka­ma i ta­ko udvos­tru­či­ti pos­to­je­ći broj od 135 ti­su­ća rad­nih mjes­ta u fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji.

Us­to, Bank of En­gland ima svoj stav o bit­co­inu, a pre­go­va­ra s fintech tvrt­ka­ma o mo­de­lu po ko­jem bi mo­gli ima­ti iz­ra­van pris­tup plat­nom pro­me­tu i na taj na­čin u ci­je­los­ti za­obi­ći ve­li­ke ban­ke.

Da je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja na do­brom pu­tu uka­zu­je is­tra­ži­va­nje PwCa ko­je jas­no da­je do zna­nja da će fintech iz te­me­lja pro­mi­je­ni­ti fi­nan­cij­sku in­dus­tri­ju do 2020. go­di­ne. No, jed­no dru­go is­tra­ži­va­nje, ko­je su upra­vo obja­vi­li Per­pe­tu­um Mo­bi­le, PBZCard, Syman­tec i BUG, po­ka­za­lo nam je da se fintech re­vo­lu­ci­ja već do­ga­đa i u Hr­vat­skoj.

Ak­tu­al­na si­tu­aci­ja

Ta­ko ov­dje 25 ti­su­ća gra­đa­na ko­ris­ti bit­co­in za pla­ća­nja, njih 200 ti­su­ća Vindg, 1,13 mi­li­ju­na gra­đa­na ko­ris­ti mo­bil­no pla­ća­nje i tak­ve ra­ču­ne pla­ća pre­ko ra­ču­na mo­bil­nom ope­ra­te­ru, a PayPal ko­ris­ti 1,8 mi­li­ju­na gra­đa­na. K to­me, go­to­vo 600 ti­su­ća gra­đa­na onli­ne ku­po­vi­nu ob­nav­lja s go­to­vi­nom. Dru­gim ri­je­či­ma, kup­ci ni­su za­in­te­re­si­ra­ni sa­mo za us­lu­ge ba­na­ka i kar­ti­ča­ra već tra­že i al­ter­na­ti­ve.

Ka­da se pak po­gle­da ko­li­ko ima fintech star­tupa u Hr­vat­skoj, ko­ji pak ma­hom svo­je us­lu­ge i pro­izvo­de pro­da­ju u ino­zem­s­tvu, mo­že se za­klju­či­ti da za ra­zvoj do­ma­ćih fintech star­tupa ne sa­mo da ima po­ten­ci­ja­la već i zna­nja i spo­sob­nos­ti. Do­volj­no je spo­me­nu­ti ime­na kao što su Ora­di­an, Mi­croBlink, myPOS, Agen­tCASH, Abit, Tri­lix, In­fo­bip, BitKo­nan i Os­ten­do Con­sul­ting.

Me­đu­tim, za raz­li­ku od Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, u Hr­vat­skoj Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, HNB pa ni Vla­da o do­ma­ćoj fintech in­dus­tri­ji ne go­vo­re ni­šta. Ne­za­pa­že­no pro­la­ze čak i glo­bal­ne ino­va­ci­je po­put part­ner­stva hr­vat­skog Ora­di­ana i ame­rič­kog Stel­la­ra u Ni­ge­ri­ji, a ko­ji tes­ti­ra­ju pan­dan SWIFTu. Ili pak na­po­ri Abi­ta, Tri­lixa i In­fo­bi­pa da nje­mač­kim tu­ris­ti­ma omo­gu­će da u Hr­vat­skoj, pla­ća­ju­ći us­lu­ge mo­bi­te­lom, po­tro­še vi­še. Ne go­vo­ri se ni o utje­ca­ju do­ma­ćih fin­tec­ha na ra­zvoj rad­nih mjes­ta, ali i po­bolj­ša­nje inves­ti­cij­ske kli­me u Hr­vat­skoj.

Niz mo­guć­nos­ti

Vla­da i HNB ima­ju niz moć­nih ala­ta za ja­ča­nje hr­vat­ske fintech in­dus­tri­je. Vla­da bi mo­gla uki­nu­ti po­rez od 10 pos­to na SMS i iz­jed­na­či­ti pla­ća­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.