IS­POD 40 DO­LA­RA PO BARELU

NAFTA PA­LA

Poslovni Dnevnik - - NEKRETNINE -

Ci­je­ne naf­te pa­le su u če­t­vr­tak is­pod 40 do­la­ra po barelu, pri­tis­nu­te neo­če­ki­va­no snaž­nim sko­kom ame­rič­kih za­li­ha i ja­čim do­la­rom. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la pa­la 85 cen­ti u i iz­no­si­la je 39,62 do­la­ra. Na ame­rič­kom tr­ži­štu ba­re­lom se tr­go­va­lo po 84 cen­ta ni­žoj ci­je­ni, od 38,95 do­la­ra. Pre­kju­čer objav­lje­ni po­da­ci ame­rič­ke vla­de po­ka­za­li su skok za­li­ha si­ro­ve naf­te u proš­lom tjed­nu za 9,4 mi­li­ju­na ba­re­la, tros­tru­ko vi­še no što su pre­dvi­đa­li ana­li­ti­ča­ri u Re­uter­so­voj an­ke­ti. “Po­da­ci o sta­nju za­li­ha po­tak­nu­li su pro­da­je a pa­ra­lel­no je stro­ža re­to­ri­ka duž­nos­ni­ka ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke Fe­da oja­ča­la do­lar”, ko­men­ti­rao je Mic­ha­el Hewson iz CMC Mar­ket­sa. Snaž­ni­ji do­lar po­skup­lju­je naf­tu, či­je su ci­je­ne is­ka­za­ne u ame­rič­koj va­lu­ti, za ima­te­lje os­ta­lih va­lu­ta, pri­gu­šu­ju­ći po­traž­nju.

FOTOLIA

Ras­tu ame­rič­ke za­li­he i va­lu­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.