Na­oko si­gur­ne di­vi­den­d­ne di­oni­ce pos­ta­ju sve opas­ni­je

Tra­že­na ro­ba Nak­na­de di­oni­ča­ri­ma nas­ta­vit će s ras­tom i ovoj go­di­ni, ali ne­ki svjet­ski ana­li­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - Richard Ber­ns­te­in Advi­sors TO­MIS­LAV PILI

Tra­že­na ro­ba Nak­na­de di­oni­ča­ri­ma nas­ta­vit će s ras­tom i ove go­di­ne, ali ne­ki svjet­ski ana­li­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju

Je­dan od pro­ble­ma ovog ti­pa di­oni­ca je či­nje­ni­ca da di­vi­den­d­ni pri­nos u pra­vi­lu pa­da kako ras­tu ka­mat­ne sto­pe

Glo­bal­ne di­vi­den­de i ove će go­di­ne za­dr­ža­ti trend ras­ta, iako uz ne­što spo­ri­ju di­na­mi­ku, pa di­vi­den­d­ne di­oni­ce pos­ta­ju sve tra­že­ni­ja ro­ba me­đu inves­ti­to­ri­ma ko­ji ih ta­ko “gu­ra­ju” na sve neo­dr­ži­vi­je ra­zi­ne. Pre­ma po­da­ci­ma Hen­der­son Glo­bal Inves­tor­sa, proš­le je go­di­ne iz­nos di­vi­den­di is­pla­će­nih u svi­je­tu po­ras­tao go­to­vo 10 pos­to i to bez uklju­če­nja iz­van­red­nih di­vi­den­di i utje­ca­ja te­čaj­nih raz­li­ka. Skok je oso­bi­to vid­ljiv kod kom­pa­ni­ja iz ras­tu­ćih dr­ža­va gdje je pre­ma­šio 12 pos­to. Pre­ma oče­ki­va­nji­ma ana­li­ti­ča­ra, glo­bal­ne di­vi­den­de bi ove go­di­ne mo­gle po­ras­ti vi­še od tri pos­to.

Pre­ma miš­lje­nju Be­na Lof­t­ho­usea, fond me­na­dže­ra u Hen­der­so­nu, rast di­vi­den­di le­ži u ma­kro­eko­nom­skim, ali i mi­kro­eko­nom­skim raz­lo­zi­ma. S jed­ne stra­ne ima­mo do­dat­no ola­bav­lje­nu mo­ne­tar­nu po­li­ti­ku u Eu­ro­pi i Ja­pa­nu, a s dru­ge zdra­vi opo­ra­vak ame­rič­kog i bri­tan­skog gos­po­dar­stva. Na­ime, kako su zbog do­dat­nog ubriz­ga­va­nja nov­ca sre­diš­njih ba­na­ka pri­no­si na obvez­ni­ce na re­kord­no ni­skim, pa i ne­ga­tiv­nim ra­zi­na­ma, di­vi­den­d­ni pri­no­si sve ve­ćem bro­ju ula­ga­ča dje­lu­ju priv­lač­ni­je od pla­ća­nja ne­ga­tiv­nih ka­ma­ta na obvez­ni­ce.

“No, pos­to­ji i niz kom­pa­ni­ja ko­je su bi­le us­pješ­ne u ge­ne­ri­ra­nju go­to­vi­ne i u mo­guć­nos­ti su dio to­ga da­ti di­oni­ča­ri­ma dok is­to­vre­me­no ula­žu u ka­pi­tal­ne inves­ti­ci­je te is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj”, na­gla­ša­va Lof­t­ho­use za Fi­nan­ci­al Ti­mes. Lof­t­ho­use is­ti­če kako je skok di­vi­den­di do­šao od ni­za kom­pa­ni­ja u svi­je­tu, po­put ame­rič­ke teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je Cis­co, du­han­skog di­va Reynol­ds Ame­ri­can ili fran­cu­ske ban­ke BNP Pa­ri­bas. “Izvan spe­ci­fič­nih sek­to­ra kao što je naf­t­ni ili ru­dar­ski, pos­to­ji mnoš­tvo kom­pa­ni­ja ko­je pla­ća­ju do­bre di­vi­den­de, po­put Cis­ca ili Ap­plea”, na­vo­di Lof­t­ho­use.

Ja­mes Da­vid­son, fond me­na­džer u JPMor­gan Asset Ma­na­ge­men­tu pak iz­dva­ja Mi­cro­soft te di­va iz sek­to­ra ši­ro­ke po­troš­nje, Johnson & Johnson, kao dvi­je kom­pa­ni­je ko­je su da­le sa­svim pris­toj­ne di­vi­den­de. “Di­oni­ca Johnson & Joh­n­so­na ni­je to­li­ko bi­la dio bi­kov­skog tr­ži­šta, ali sa­da iz­gle­da kao do­bra inves­ti­ci­ja jer kom­pa­ni­ja ima 20 mi­li­jar­di do­la­ra go­to­vi­ne na računu, a oče­ki­va­ni di­vi­den­d­ni pri­nos do­se­že 3,7 pos­to. Di­vi­den­de ove kom­pa­ni­je ras­tu sva­ke go­di­ne i ta­ko već 53 go­di­na”, na­gla­ša­va Da­vid­son.

In­te­res za di­vi­den­da­ma po­seb­no je do­šao do iz­ra­ža­ja po­čet­kom go­di­ne ka­da je di­onič­ka tr­ži­šta u Eu­ro­pi, Americi i Azi­ji za­tres­la oz­bilj­na ko­rek­ci­ja ci­je­na. In­te­res za di­vi­den­d­nim di­oni­ca­ma objaš­nja­va se bojazni inve- sti­to­ra da će oče­ki­va­ni pad do­bi­ti ame­rič­kih kom­pa­ni­ja u pr­vom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju – već tre­ći uzas­top­ni – jas­no sig­na­li­zi­ra­ti eko­nom­sko us­po­ra­va­nje naj­ve­ćeg svjet­skog gos­po­dar­stva. Što se ti­če ame­rič­kog tr­ži­šta, o tome do­volj­no go­vo­ri po­da­tak da je Dow Jo­nes US Se­lect Di­vi­dend In­dex tre­nut­no 14 pos­to vi­ši od dna pos­tig­nu­tog 20. si­ječ­nja. Me­đu­tim, po­tra­ga za di­vi­den­da­ma us­li­jed tr­žiš­nih pre­vi­ra­nja te ni­skih pri­no­sa na obvez­ni­ce sve vi­še re­zul- ti­ra su­prot­nim efek­tom – cijene di­vi­den­d­nih di­oni­ca na iz­nim­no su vi­so­kim ra­zi­na­ma. Pre­ma po­da­ci­ma S&P Dow Jo­nes In­di­ces, za di­oni­ce iz sas­ta­va S&P 500 in­dek­sa inves­ti­to­ri tre­nut­no pla­ća­ju 42 do­la­ra za sva­ki do­lar di­vi­den­de. Za us­po­red­bu, pro­sje­čan iz­nos od 1935. go­di­ne iz­no­si ugru­bo 29 do­la­ra. S dru­ge stra­ne, di­vi­den­d­ni pri­nos tog in­dek­sa iz­no­si 2,4 pos­to što je 31 pos­to is­pod du­go­roč­nog pro­sje­ka.

“Ljudi mno­go pla­ća­ju da bi do­bi­li dividendu. Na­iv­no je mis­li­ti da je to si­gur­no”, is­ti­če Richard Ber­ns­te­in, iz­vr­š­ni di­rek­tor i glavni inves­ti­cij­ski di­rek­tor u nju­jor­škoj tvrt­ki Richard Ber­ns­te­in Advi­sors. Za raz­li­ku od prev­la­da­va­ju­ćeg miš­lje­nja na Wall Stre­etu, Ber­ns­te­in je vr­lo skep­ti­čan pre­ma toj vr­sti di­oni­ca. Što­vi­še, u bi­lje­ški kli­jen­ti­ma objav­lje­nog ovog mje­se­ca tvrt­ka je na­pi­sa­la kako su di­vi­den­d­ne di­oni­ce tre­nut­no ma­nje atrak­tiv­ne ne­go što su bi­le u 70 pos­to kvar­ta­la u po­s­ljed­njih 80 go­di­na. Je­dan od pro­ble­ma s tak­vih di­oni­ca­ma je či­nje­ni­ca da di­vi­den­d­ni pri­nos u pra­vi­lu pa­da kako ras­tu ka­mat­ne sto­pe. Dru­gi je što is­pla­ći­va­nje di­vi­den­de za dio kom­pa­ni­ja ne može biti dio odr­ži­ve prak­se, kao što se vi­dje­lo u slu­ča­ju ener­get­skih kom­pa­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.