RA­DI­TI KOD PRI­VAT­NI­KA

SVI LI­JEČ­NI­CI MO­ĆI ĆE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Ministar zdravlja Da­rio Nakić upu­tio je u jav­nu ras­pra­vu na­crt no­vog pra­vil­ni­ka o do­pun­skom ra­du zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka, po ko­jem bi mo­guć­nost obav­lja­nja pos­lo­va kod pri­vat­nog pos­lo­dav­ca mo­gli ima­ti svi li­ječ­ni­ci i dru­gi zdrav­s­tve­ni dje­lat­ni­ci ko­ji ured­no iz­vr­ša­va­ju svo­je rad­ne obve­ze u zdrav­s­tve­noj us­ta­no­vi u ko­joj su za­pos­le­ni i ima­ju za to odo­bre­nje rav­na­te­lja. Uvjet za da­va­nje jed­no­go­diš­njeg odo­bre­nja za do­pun­ski rad je pret­hod­no sk­lop­lje­ni ugo­vor s us­ta­no­vom, od­nos­no pri­vat­ni­kom kod ko­jeg će li­ječ­ni­ci ra­di­ti na­kon re­dov­nog radnog vre­me­na kako bi os­tva­ri­li do­dat­ni pri­hod. “To je bez sum­nje sti­mu­la­tiv­na mje­ra ko­joj je cilj za­dr­ža­ti li­ječ­ni­ke da os­ta­nu ra­di­ti u Hr­vat­skoj. Že­li­mo omo­gu­ći­ti oni­ma ko­ji to že­le i mo­gu da si na taj na­čin osi­gu­ra­ju do­dat­ni pri­hod, ali po jas­no de­fi­ni­ra­nim pra­vi­li­ma igre”, ka­že ministar zdravlja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.